Må stillinger i helseforetak utlyses eksternt?

Jeg er tillitsvalgt ved et helseforetak, og arbeidsgiver har spurt meg om det er greit at vi ikke lyser ut en ledig stilling hos oss. Han vil heller ansetter en psykolog som er ansatt i et vikariat som snart går ut. Har arbeidsgiver lov til dette?

Svar: 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-1 skal alle ansatte få informasjon om ledige stillinger i virksomheten. Av den grunn er intern utlysning alltid nødvendig. Det er begrunnet blant annet i hensynet til at arbeidstakerne skal ha mulighet til å gjøre bruk av fortrinnsrett til utvidelse av deltidsstilling. 

Tilsetninger i offentlig sektor(stat, kommune, helseforetak) vil i utgangspunktet styres av kvalifikasjonsprinsippet. Dette innebærer at det er den best kvalifiserte søkeren som skal tilsettes, begrunnet blant annet i hensynet til best mulig utnyttelse av offentlige midler. Det er en konkret, skjønnsmessig vurdering som må foretas. De tre viktigste elementene i denne vurderingen er:

  1. Utdanning
  2. Arbeidserfaring 
  3. Personlig egnethet til stillingen

Ved vurderingen uttaler Sivilombudsmannen at det må tas utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten, samt at dette må ses i sammenheng med virksomhetens behov og stillingens krav.

Prinsippet er ikke nedfelt i lov, men er slått fast både i rettspraksis, forvaltningspraksis og juridisk teori. Offentlig kunngjøring eksternt er normalt en forutsetning for å finne frem til den best kvalifiserte personen for stillingen, og av dette følger det at stillinger som hovedregel skal lyses ut offentlig.

Utlysningen skal bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst som mulig, slik at grunnlaget sikres for at den som er best kvalifisert blir tilsatt. Utlysningen er også med på å gi trygghet for at det ikke blir lagt vekt på utenforliggende hensyn ved tilsettingen. Utlysningen skal klargjøre de vilkår som skal være bestemmende for tilsettingen. Dette bidrar til at prosessen skjer på en oversiktlig og ryddig måte, og at søkerne blir behandlet likt etter objektive og etterprøvbare kriterier.

Det finnes imidlertid unntak fra det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Et unntak er reglene om fortrinnsrett til ny stilling for ansatte som har mistet jobben på grunn av nedbemanning. De har rett til stilling de er kvalifisert for fremfor andre eksterne søkere, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2.

For å sikre at tilsettingene er i tråd med kvalifikasjonsprinsippet, har Sivilombudsmannen uttalt at det må settes krav til saksbehandlingen. Utgangspunktet er at hovedpunktene i tilsettingsprosessen bør nedtegnes skriftlig. Det vises til Sivilombudsmannens uttalelser om dette, blant annet i sak inntatt i årsmeldingen for 2008 s. 96 (somb-2008-22). Skriftlighet er med på å bevisstgjøre beslutningstakere, og dermed sikre at forvaltningen treffer korrekte avgjørelser med saklig begrunnelse. Kravet er et utslag av det grunnleggende, ulovfestede prinsipp om at all offentlig forvaltning skal være saklig begrunnet, og at saksbehandlingen skal være forsvarlig. Prinsippet gjelder for helseforetakene på lik linje med øvrige forvaltningsorganer.

Ansettelser i helseforetak må altså følge kvalifikasjonsprinsippet. Sivilombudsmannen uttaler at for å sikre at ansettelser skjer i tråd med dette prinsippet, må stillingen lyses ut eksternt. Hensynet for å sikre at den best kvalifiserte får anledning til å søke på stillingen er begrunnelsen for hvorfor stillingen skal lyses ut. Sivilombudsmannen uttaler at dette gjelder i statlig sektor, så vel som i kommuner og helseforetak. Din arbeidsgiver er dermed pålagt å lyse ut stillingen eksternt.

Vil du vite mer, kan du lese denne avgjørelsen fra Sivilombudsmannen som gjaldt ansettelse av en sykepleier ved Oslo Universitetssykehus.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.