Diskrimineringsvern når man er gravid

Medlemmene spør: Hva slags diskrimineringsvern gjelder egentlig når man er gravid?

Videreføring av vikariat ved graviditet

Jeg jobber i en prosjektstilling i kommunen og er gravid. Før jeg fortalte om graviditeten sa arbeidsgiver at mitt engasjement ville bli forlenget og mine kolleger har fått sine engasjementer videreført. Etter at min graviditet ble kjent for arbeidsgiver, så har de kun forlenget kontrakten min frem til termin. Har de lov til å gjøre det?

Svar

Slik vi vurderer dette så er arbeidsgivers fremgangsmåte klart i strid med Likestillings- og diskrimineringsloven. Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, eller setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 7. Adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot direkte diskriminering er svært begrenset. Vernet mot graviditetsdiskriminering i arbeidslivet er tilnærmet absolutt. 

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, dersom ikke arbeidsgiver sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven loven § 37. 

Når arbeidsgiver ikke viderefører ditt engasjement fordi du er gravid og skal ut i permisjon, så fremstår det som klart at det er graviditeten/foreldrepermisjonen som er grunnlaget for at du må slutte i jobben. Hadde du ikke vært gravid og planlagt å benytte deg av lovlig foreldrepermisjon, så hadde du fått videreført engasjementet. Formålet med denne loven er blant annet å forhindre at arbeidstakere får svekket posisjon i arbeidsforholdet som følge av foreldrepermisjon. Slik vi ser det er da ikke tvilsomt at du er stilt dårligere pga foreldrepermisjon med tanke på muligheten for å få forlenget engasjementet. Graviditeten og foreldrepermisjon har direkte negativ innvirkning på arbeidsforholdet, og det er ulovlig. 

Som en følge av dette taper du penger på flere måter. Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 38 at arbeidsgiver skal dekke det økonomiske tapet vårt medlem har som følge av dette. For det første ville du vært sikret full lønn under foreldrepermisjonen uten begrensingen i 6G (grunnbeløpet i Folketrygden) inntil engasjementets utløp. Du ville også vært sikret fulle feriepenger av foreldrepengene. Dette følger av tariffavtalene som du er omfattet av som medlem av Norsk psykologforening.  

Permisjon fra permisjonen

Jeg har permisjon i et år fra min arbeidsgiver for å få nødvendig praksis knyttet til min spesialitet. Jeg er gravid og trenger derfor lenger permisjon for å fylle praksiskravene. Min arbeidsgiver krever at jeg kommer tilbake til dem etter endt foreldrepermisjon, men da har jeg jo ikke fått oppfylt praksiskravet til spesialiteten jeg tar. Kan arbeidsgiver kreve dette?

Svar

Denne problemstillingen reguleres av reglene i likestillings- og diskrimineringsloven. Hadde du ikke blitt gravid og benyttet deg av lovlig foreldrepermisjon, så hadde ikke dette vært en problemstilling nå. Formålet med denne loven er blant annet å forhindre at arbeidstakere får svekket posisjon i arbeidsforholdet som følge av foreldrepermisjon. Slik vi ser det blir du stilt dårligere pga. foreldrepermisjon med tanke på muligheten for å oppnå spesialiteten hvis ikke din opprinnelige arbeidsgiver innvilger forlenget permisjon. Hadde du ikke blitt gravid og dermed ikke tatt ut foreldrepermisjon, ville du på nåværende tidspunkt ha oppfylt praksiskravene. Når arbeidsgiver nekter deg videre permisjon, mener vi at de stiller deg i en dårligere posisjon og dermed bryter likestillings- og diskrimineringsloven. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.