Ofte stilte spørsmål

Blå spørsmålstegn

Artikler og svar på spørsmål basert på medlemshenvendelser. 

Bruker du ctrl+f på tastaturet, dukker det opp et søkefelt som gjør det enklere å orientere seg på siden.

Har man krav på attest etter avsluttet veiledning? Hva kan denne i så fall brukes til?

Jeg jobber i en kommune og min arbeidsgiver har spurt meg om det er greit at vi ansetter en psykolog fast uten å lyse ut stillingen. Både arbeidsgiver og jeg er enige om at vi ikke kan tenke oss at vi får en søker som er bedre kvalifisert enn denne aktuelle kandidaten som jobber her i dag midlertidig. Hva bør jeg svare på dette?

Har jeg krav på å få overføre feriedager til neste år? 

På min arbeidsplass gis det ikke lenger fri med lønn for tilvenning i barnehage eller skolestart. Har vi ikke krav på det?

Arbeidsgiver har gitt meg en advarsel som jeg ikke er enig i. Hva gjør jeg?

Jeg jobber i spesialisthelsetjenesten og er tillitsvalgt. Min enhetsleder sier at vi kun kan avspasere inntil fire timer pr dag. Vi kan altså ikke avspasere hele dager. Kan arbeidsgiver nekte oss dette?

Jeg planlegger å starte en privat praksis et par kvelder i uken. Jeg har fått tilbud om å leie et kontor gjennom en bekjent, men er usikker på om kontoret kan brukes til formålet. Hvilke krav stilles til selve kontoret i en privatpraksis? Stilles det konkrete krav til utforming, standard, isolasjon osv?

Jeg er tillitsvalgt ved et helseforetak, og arbeidsgiver har spurt meg om det er greit at vi ikke lyser ut en ledig stilling hos oss. Han vil heller ansetter en psykolog som er ansatt i et vikariat som snart går ut. Har arbeidsgiver lov til dette?

Medlemmene spør: Hva slags diskrimineringsvern gjelder egentlig når man er gravid?

Er det slik at psykologer strengt tatt ikke har lov til å henvise til andre deler av spesialisthelsetjenesten enn psykisk helsevern og rus?

Jeg har et vedlegg til min arbeidsavtale som sier at jeg skal ha et tillegg utover grunnlønn. Arbeidsgiver vil nå si opp denne delen av avtalen. Kan de det?

Nyutdannede psykologer kan gå flere år i midlertidige stillinger før de får fast jobb. Dette er også den livsfasen hvor mange får barn. Hvilke rettigheter har man som gravid i en midlertidig stilling?

Har foreldre krav på å få se bekymringsmeldingen? Eller er det tilstrekkelig å notere i journal at bekymringsmelding er sendt barnevernet?

Når har pasienten rett til ny vurdering etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7?

Hva slags godtgjøring har jeg som fagkyndig krav på dersom en sak berammet til tre dager blir avlyst på kort varsel?

HELFO har nå avvist regningen for denne behandlingen og sier at de ikke dekker utgifter til personer uten personnummer, kan de det?

Har man krav på permisjon etter utløpet av sykepengeperioden?

Kan arbeidsgiveren nekte arbeidstakeren å ta ut ferie i enkeltdager?

Kan jeg kreve å få fri med lønn for å gå til psykolog i arbeidstiden?

Kan man oppbevare arbeidsnotater i tillegg til journal?

Hva skal jeg gjøre når pasienten har tilbakekalt samtykket til opphevelse av taushetsplikt?

HELFO ber om å få utlevert journaler for å kontrollere takstbruken i min private praksis, har de rett til innsyn?

Hva slags konsekvenser for sykepengerettighetene får ulønnet foreldrepermisjon?

Hvor lenge må man ha vært ansatt for å ha rett til sykepenger?

Kan takst L30 føres uten takst L120?

I en privat bedrift uten tariffavtale har du bl a ikke kollektivt vern for rett til full lønn under sykdom.

Psykologen min krever lang avbestillingsfrist og høyt uteblivelsesgebyr. Har han lov til dette?

Hvor lenge må jeg arbeide i full stilling for å få rett til 100 prosent foreldrepenger?

I utgangspunktet gjelder taushetsplikten også mellom helsepersonell. Når kan helsepersonell utveksle taushetsbelagt informasjon?  

Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber halv dag hver dag når jeg er i 50% foreldrepermisjon?

Har jeg rett til redusert stilling etter lønnet foreldrepermisjon?

Har det betydning for beregningen av foreldrepengene at vikariatet mitt utløper mens jeg er i permisjon?

Forskrift om opptak til høyere utdanning krever en begrenset politiattest for opptak til psykologstudiet.

Hva ligger i tittelbeskyttelsen for psykologer i helsepersonelloven § 74?

Kan ledelsen endre avtale om at jeg kan fakturere for timen uavhengig av om pasienten har møtt til timen eller ikke? 

Har jeg krav på fast stilling når psykologen jeg vikarierer for ikke kommer tilbake i stillingen?

Hva ligger i kravene til tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen i forskrift om psykisk helsevern § 4?

Er det meldeplikt til NPE også for svært små privatpraksiser?

I mai 2012 trådte det i kraft nye regler som pålegger alt helsepersonell å avstå fra alkohol og rusmidler før man skal på jobb.

Skal utredninger bestilt av NAV refunderes selv om pasienten ikke møter til timen?

Kan en psykolog på lisens starte opp privat praksis dersom en psykolog med autorisasjon har veilednings- og behandlingsansvar?

Kan jeg utelate relevante opplysninger om pasienten og helsehjelpen fra journalen? Og kan jeg slette belastende journalførte opplysninger dersom pasienten selv ønsker dette?

Må jeg ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Hva skjer med ferien min når jeg bytter jobb?

Hvilken nytte vil jeg ha av EuroPsy-sertifisering

Hva innebærer prøvetid?

Har arbeidsgiveren rett til å holde tilbake feriepengene mine når jeg er sykmeldt?

Har jeg fortrinnsrett på jobben jeg er vikar i?

Kan jeg sies opp under foreldrepermisjon?

Har barnevernet krav på uttalelser fra meg uten honorar når de legger beslag på min tid?

I hvor stor grad har tillitsvalgte krav på å bli involvert i ansettelsesprosseser?

Bør jeg søke jobb som psykolog før autorisasjonen foreligger?

Hva slags rett har en sakkyndig på betaling hvis rettssaken blir avlyst?

Jeg ble lovet høyere lønn etter å ha blitt bachelor med fordypning i psykologi, men arbeidsgiver fulgte ikke opp. Hva bør jeg gjøre?

Hvor fritt står arbeidsgiveren til å definere titler og lønninger så lenge titlene ikke er beskyttet?

Hvordan skal sakkyndige oppbevare dokumenter etc?

Kan jeg søke om autorisasjon med karakterutskrift, som et unntakstilfelle?

Hva kan arbeidsgiveren skrive i en attest?

Her har vi samlet flere spørsmål knyttet til innsyn i journal. Har advokater og barnevern rett til innsyn i journalen? Og hva med moren til en 14 år gammel pasient?

Spørsmålet gjelder tegning av gruppelivsforsikring og spørsmål om tidligere behandling eller egenterapi hos psykolog. Hvilke konsekvenser får dette? Og hva skal eventuelt stå i psykologens erklæring til forsikringsselskapet?

Ved en erklæring fra psykologen til Lånekassen, kan en studieufør pasient på visse vilkår få omskrevet studielån til stipend for sykdomsperioden. Har psykologen plikt til å skrive slike erklæringer?

Fra tid til annen mottar vi henvendelser fra pasienter som spør om det er riktig at de skal måtte betale psykologen for faste timeavtaler som pasienten av gode grunner har måttet avbestille.

Psykologer blir ofte innkalt som vitne i retten. Har psykologen plikt til å møte som vitne? Hva med taushetsplikten? Og hva er egentlig forskjellen mellom vitnerollen og sakkyndigrollen i retten?

Psykologer som arbeider fulltid som selvstendig næringsdrivende får fra og med 1. oktober 2019 80% av inntekt som sykepenger fra NAV, oppad begrenset til 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden - kr 101.351 fra 1. mai 2020).

NB! Merk at grunnbeløpet justeres per 1. mai hvert år.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.