Spesialisterklæringer og andre oppdrag for NAV

Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlig og privatpraktiserende helsepersonell.

Det følger av folketrygdloven § 21-4 at helsepersonell etter krav fra NAV plikter å gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for at NAV skal kunne vurdere rettigheter og plikter. For dette arbeidet ytes økonomisk godtgjørelse etter fastsatte honorartakster. Husk at bestillingen fra NAV må foreligge skriftlig. Dersom du har fått utbetalt godtgjøring etter honorartakstsystemet uten at det foreligger skriftlig bestilling fra NAV, risikerer du tilbakebetalingskrav.

NAV plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig for å sikre at enkeltpersoner får de ytelser som de har rett til. Etter folketrygdloven er det NAV som skal vurdere både hvilke opplysninger som skal innhentes i den enkelte sak, og hvem de skal innhentes fra. Behovet for innhenting av erklæringer og opplysninger skal alltid vurderes i lys av de medisinske opplysningene som NAV allerede har i en sak.

Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlige og privatpraktiserende helsepersonell. De som blir pålagt å gi erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten hinder av taushetsplikt. Plikten til å gi erklæringer og uttalelser gjelder uten hensyn til om behandleren har hatt stønadsmottakeren som pasient fra før.

Godtgjøring for erklæringer

Det er særlig legeerklæring ved arbeidsuførhet (takst L40) og spesialisterklæringer (takst L120/L30) som er aktuelle for psykologer. Godtgjøring for disse erklæringene krever skriftlig bestilling fra NAV og presisering fra NAV om at erklæringen vil bli godtgjort etter henholdsvis takst L120 eller L40. Dette gjelder selv om du har refusjonsrett.

Takstsystemene i HELFO og NAV er to adskilte takstsystemer. Refusjonstakstsystemet er ment å dekke nødvendig helsehjelp, mens honorartakstene i NAV skal sikre befolkningen riktige ytelser i folketrygden. Nødvendige undersøkelser og utredning i forbindelse med for eksempel en spesialisterklæring til NAV skal derfor godtgjøres med NAVs honorartakst l120/L30 og ikke HELFOs refusjonstakster.

Erklæring til NAV og godtgjøring etter L-takstene krever alltid skriftlig bestilling fra NAV. Dette gjelder selv om du sender inn regningen til NAV via HELFO fordi du har refusjonsrett. Psykologforeningens klare råd er at du ikke skriver spesialisterklæringer uten slik uttrykkelig skriftlig bestilling fra NAV, da flere medlemmer har opplevd å få store tilbakebetalingskrav fra NAV i ettertid.

Omfang av arbeidet

Selv om folketrygdloven presiserer at det er NAV selv som bestemmer hvilke opplysninger de trenger og hvem de skal innhente opplysningene fra, så erfarer dessverre psykologer ikke sjelden at omfanget av opplysninger som NAV ber om ikke står i samsvar med skissert godtgjøring i bestillingen. Dette har vi tatt opp med NAV sentralt flere ganger.

Dersom omfanget av arbeid i vesentlig grad ikke samsvarer med godtgjøringen, for eksempel fordi pasienten må utredes nærmere eller fordi omfanget av spørsmål som NAV ønsker belyst er vesentlig mer omfattende enn den økonomiske godtgjøringen tilsier, bør du ta kontakt med NAV lokalt. Du bør redegjøre for omfanget av saken og opplyse om at du ikke på en forsvarlig måte kan avgi en erklæring innenfor skissert godtgjøring. NAV må da vurdere om de skal bestille en ny erklæring med en annen godtgjøring, eller presisere hvilke opplysninger de ønsker innenfor eksisterende godtgjøring.

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til oppdrag for NAV eller andre instanser, kontakt forhandlingsavdelingen på e-post forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no eller på tlf. 23 10 31 30 mandag til fredag kl. 12.15 – 15.00.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.