Hypnose og lovgivningen

Forbudet mot hypnose for andre enn psykologer og leger etter straffeloven av 1902 gjelder fortsatt - og trolig frem til 2012. Bestemmelsen vil ikke bli videreført i ny straffelov. Psykologforeningen mener at kun psykologer og leger vil kunne utføre hypnose på forsvarlig vis - også i fremtiden

Det er vedtatt en ny straffelov (straffeloven av 20. mai 2005 nr 28). Denne loven har imidlertid ikke trådt i kraft. Den 19. juni 2009 ble det vedtatt endringer i den nye straffeloven som innebærer at bestemmelsen om hypnose ikke vil bli videreført i ny straffelov.

Begrunnelsen for å ikke videreføre bestemmelsen om hypnose i ny straffelov er blant annet at bestemmelsen har vært lite anvendt i praksis og at synet på hypnose har endret seg betraktelig siden 1902. Dersom noen påføres alvorlig skade gjennom bruk av hypnose, vil dette likevel kunne straffes etter andre bestemmelser i ny straffelov.

Også flere bestemmelser i spesiallovgivningen vil kunne omfatte hypnose. Dette gjelder f eks helsepersonelloven § 67, jf § 4, og lov om alternativ behandling av sykdom mv § 9 første ledd. Etter helsepersonelloven § 67, jf § 4 kan den som ikke utfører sitt arbeid ”faglig forsvarlig”, straffes med bot eller fengsel i inntil 3 måneder. Skyldkravet er forsett eller grov uaktsomhet.

Psykologer må til enhver tid opptre forsvarlig i tråd med helsepersonellovens krav. Utøvere som ikke er autorisert helsepersonell, er ikke underlagt et lovkrav om å opptre forsvarlig, så lenge forholdet ikke rammes av den generelle straffeloven, markedsføringsloven, lov om alternativ behandling, eller ved kontraktsbrudd/erstatning etter ulovfestet ansvar. Det er derfor bare helsepersonell som sikrer lovforankret kvalitet for pasientene.

Inntil videre er det altså straffeloven av 1902 som gjelder, og det er straffbart for andre enn psykologer og leger å drive med hypnose. Ikrafttredelse av straffeloven av 2005 er ikke vedtatt, men den planlegges å tre i kraft i løpet av 2012. Selv om den nye loven ikke vil videreføre en egen straffehjemmel for hypnose, er det etter Psykologforeningens vurdering også for fremtiden kun psykolog eller psykiater som på forsvarlig vis kan drive med hypnose.

Emneord: hypnose

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.