Juridiske artikler

Paragraftegn

Juridisk veiledning  i form av fagartikler.

Autorisasjon  Diagnose  Ferie  Journal  Klage  Meldeplikt  Privatpraksis  Samtykke  Taushetsplikt 
Kvinne som ser utover et fjell

Les hva du har krav på i forbindelse med ferieavvikling.

I desember 2021 avsa Høyesterett en dom som er relevant for alle psykologer.

Med virkning fra 1. juli 2015 er det gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. 

Kravet om faglig forsvarlighet er en minstestandard som beskytter pasienten mot behandling som er skadelig eller uten virkning.

En side ved psykologens taushetsplikt er aktivitetsplikten, som innebærer det å aktivt forhindre at andre får tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Spørsmålet er hvor omfattende aktivitetsplikten er.

En pasientjournal er en samling eller sammenstilling av opplysninger om en pasient i forbindelse med at det ytes helsehjelp (1). Slike journaler skal opprettes i alle typer virksomheter der det ytes helsehjelp.

Psykologer har tradisjonelt bistått pasienter og andre oppdragsgivere i større eller mindre privatpraksiser ved siden av sin ordinære stilling. 

Utgangspunket er at det enkelte helsepersonellet er ansvarlig for den helsehjelp en selv yter. Det fremgår av helsepersonelloven. 1)

Alle som blir innkalt som vitne i retten har plikt til å møte. Psykologer må imidlertid forholde seg til taushetsplikten også i rollen som vitne. Taushetsplikten for helsepersonell reguleres av helsepersonellovens § 21.

”Psykolog” er en beskyttet tittel etter helsepersonelloven. Autorisasjon eller lisens utløser tittelbeskyttelsen, og bare den som har autorisasjon eller lisens har rett til å benytte psykologtittelen.

Pasientrettighetsloven har fått nytt kapittel 4A om bruk av tvungen somatisk (fysisk) helsehjelp. Reglene vil ikke gjelde for undersøkelse og behandling av psykisk lidelse. Det er likevel viktig at psykologer er klar over egelverket, slik at de kan bidra til at pasienter får nødvendig somatisk helsehjelp.

Helsepersonells informasjonsplikt er helt grunnleggende for at pasienten skal kunne gi informert samtykke til undersøkelse og behandling.

Helsepersonelloven sier ikke noe om hvem som kan stille diagnoser. Det må utledes av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal 1).

Om psykologers kompetanse til å være faglig ansvarlig for pasientbehandling og ha lederansvar i psykisk helsevern.

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten ha rett til å gjøre noen endringer i arbeidsavtalen, selv om endringene er uønsket fra arbeidstakerens side.

Planlegger du å få barn eller har du nettopp fått barn? Her er en oppsummering av rettigheter for foreldre i forbindelse med familieforøkelse.

Retten til journalinnsyn er en svært sentral pasientrettighet som sammen med retten til informasjon danner grunnlag for pasientmedvirkning og å skape tillit mellom pasient og psykolog.

Psykologforeningen er kjent med at enkelte psykologer, som driver selv små privatpraksiser, har blitt utsatt for svindelforsøk fra såkalte kataloghaier.

Helsepersonelloven inneholder flere plikter som retter seg mot psykologen. Eksempel på dette er helsepersonells taushetsplikt, plikten til forvarlig yrkesutøvelse, journalføring og øyeblikkelig hjelp plikten(1). Det avgjørende er å finne ut når psykologen omfattes av disse pliktene og når de forskjellige pliktene inntrer. 

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal 1).

1. januar 2009 ble det gitt nye bestemmelser om krav til helsepersonells attester, erklæringer osv. Forskriften skal bidra til å øke kvaliteten på ulike former for attester.

Forbudet mot hypnose for andre enn psykologer og leger etter straffeloven av 1902 gjelder fortsatt - og trolig frem til 2012. Bestemmelsen vil ikke bli videreført i ny straffelov. Psykologforeningen mener at kun psykologer og leger vil kunne utføre hypnose på forsvarlig vis - også i fremtiden

Det er helt grunnleggende for personvernet at opplysninger som står i pasientjournalene er korrekte. Opplysninger om pasienten som er journalført, vil alltid følge pasienten.

Når psykologer yter helsehjelp skal de føre journal. Pasientjournalen kan i dag føres elektronisk og den elektroniske pasientjournalen har langt på vei erstattet papirjournalen.(1) 

Før avslutning av praksis er det viktig at privatpraktiserende psykologer kontakter Norsk helsearkiv eller inngår kollegaavtale om overføring av pasientjournaler.

Noen ganger har arbeidsgiver behov for å si opp ansatte for å kunne drive virksomheten videre eller ved nedleggelse av hele eller deler av bedriften. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler regulerer hvilke rettigheter de ansatte har i en slik prosess.

Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlig og privatpraktiserende helsepersonell.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.