Statlig sektor

Dette tariffområdet omfatter ansatte i statlige virksomheter. De fleste er ansatt i Bufetat, universitetene og NAV. I tillegg er det medlemmer ansatt i enkelte øvrige direktorat, Forsvaret og departementene.

Ved sentrale forhandlinger representeres Staten som arbeidsgiver av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  I tillegg til et relativt detaljert regelverk og omfattende avtaler gjelder  Statsansatteloven . Denne loven er en særlov som blant annet delvis erstatter og kommer i tillegg til  arbeidsmiljøloven.

Forhandlingsordningen

Ved sentrale forhandlinger i staten blir Norsk psykologforening representert ved hovedsammenslutningen  Akademikerne stat.   De fire hovedsammenslutningene LO-Stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne Stat møter Staten i forhandlinger om blant annet Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Forhandlingsretten for tjenestemannsorganisasjonene er regulert av  Tjenestetvistlovens  kap. 2. Ved lokale lønnsforhandlinger har imidlertid hver enkelt tjenestemannsorganisasjon selvstendig forhandlingsrett. Systemet med lokale forhandlinger er regulert i Hovedtariffavtalen (se "nyttige dokumenter"). Her fremgår blant annet forhandlingshjemler og reglene for gjennomføring av lokale forhandlinger.

Hovedtariffavtalen – sosiale bestemmelser

Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer de såkalte sosiale rettighetene, slik som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel samt pensjons- og forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid, godtgjøring for overtidsarbeid. De sosiale bestemmelsene er like for alle hovedsammenslutningene.

Hovedtariffavtalen - lønnsdannelse

I staten er det to ulikelydende hovedtariffavtaler, en for Akademikerne og en for «De øvrige» (LO, Unio og YS). Det er mye som er likt i de to avtalene (slik som sosiale rettigheter, arbeidstidsbestemmelser, pensjons- og forsikringsordninger, osv), men de har ulike forhandlingsbestemmelser. I vedlegg 1 "lønnsplanheftet" fremgår stillingskodene som brukes i Staten.

For Akademikerne er lønnssystemet i staten basert på at all lønn forhandles lokalt. Akademikernes avtale åpner for at både generelt tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg kan brukes lokalt. Staten er svært mangfoldig og variert, og Akademikerne er av den oppfatning at det er de lokale parter som best kan vurdere hvordan pengene bør brukes. For enkelte stillingskoder har Akademikerne en lønnsstige som gir 1,1 % årlig opprykk i 10 år i stillingen. Stipendiater har også en stige som gir 3 % årlig i 4 år. Akademikernes stillingskoder er ikke normerte (har ingen minstelønner), men kun en bestemmelse om at arbeidstaker med høyere akademisk utdanning (master eller høyere) ved ansettelse skal tilbys et bestemt minimum i årslønn. Akademikeres lønn blir oppgitt i kroner.

De øvrige avsetter som regel midler både til et sentralt tillegg og midler til lokale forhandlingspotter. Stillingskodene deres har minstelønner og et omfattende system av ansiennitetsbaserte lønnstabeller med ulike alternativer. Lønn oppgis i lønnstrinn.

I de årlige lønnsforhandlingene kan den lokale arbeidsgiver også legge til penger slik at rammen blir større.

Hovedavtalen

Hovedavtalen (HA) er en meget viktig avtale som enhver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen regulerer blant annet medbestemmelsesordningen, partsforholdet, former for medbestemmelse (informasjon, drøfting, forhandling), og arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige plikter og rettigheter.

Særavtaler mellom Staten og Psykologforeningen.

Psykologforeningen har inngått flere særavtaler i tariffområdet. Særavtaler inngås normalt mellom departement/statlig virksomhet og de enkelte tjenestemannsorganisasjonene. Utvalgte særavtaler:

Særavtale mellom Forsvaret og Norsk Psykologforening om militært ansatte psykologer i full stilling med redusert arbeidstid [JO1]  

Forsvarsstaben og organisasjonene har inngått avtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid.   

Særavtale for militært og sivilt personell som disponeres til eller som har tegnet kontrakt for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (INTOPS-avtalen) [JO2]  

Forsvarsdepartementet og organisasjonene som representerer berørt personell har inngått særavtale for militært og sivilt personell som disponeres til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Særavtale for MST-terapeuter og -veiledere [JO3]  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har inngått særavtale om arbeidstidsordning og godtgjøring for tilsatte innen  MST  (Multisystemisk terapi). Beløpene i avtalen reguleres årlig tilsvarende frontfagsrammen.

Nyttige dokumenter

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedavtalen i staten

De sentrale særavtalene, som f.eks. reiseregulativene for innland og utland, finner du i:

Statens personalhåndbok

Tariffordbok

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.