Kommune / fylkeskommune

Dette tariffområdet gjelder alle kommuner og fylkeskommuner og en rekke kommunale og interkommunale virksomheter.

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon - organiserer alle landets kommuner, fylkeskommuner, og en rekke kommunale og interkommunale virksomheter. 

Tariffområdet KS er særlig kjennetegnet ved at lønnsdannelsen for akademikergrupper kun skjer ved lokale lønnsforhandlinger. Det vil si den enkelte kommune/fylkeskommune på den ene side og Psykologforeningen ved tillitsvalgte på den annen side.

I KS-området har hver arbeidstakerorganisasjon selvstendig partsstatus og forhandlingsrett. I de sentrale forhandlingene om Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og sentrale generelle særavtaler ivaretar forhandlingssammenslutningen  Akademikerne Kommune  tariffinteressene til Norsk Psykologforening.

Lokale lønnsforhandlinger

Årlige lønnsforhandlinger for psykologer skal skje med hjemmel i enten Hovedtariffavtalens kapittel 3 eller 5. For psykologer i lederstillinger foregår lokale forhandlinger som regel i henhold til kapittel 3.4. For øvrige medlemmer forhandles lønnen etter Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 5.1. Kommunens/fylkeskommunens organisering vil imidlertid angi hvilke ledere som omfattes av forhandlingsbestemmelsene i kapittel 3.

De årlige lønnsforhandlingene (etter kap. 3.4 eller 5.1) gjennomføres uten sentrale føringer på lønnsveksten og hvordan disponible midler skal fordeles. Dette betyr blant annet at de Psykologforeningen selv må fremforhandle lønnsveksten for medlemmene i den enkelte kommune/fylkeskommune.

Det skal føres årlige lønnsforhandlinger og tilleggene kan gis på individuelt grunnlag og/eller som generelle tillegg. Dersom de lokale partene er enige, kan hele eller deler av lønnsreguleringen ensidig fordeles av arbeidsgiver. De lokale parter har en gjensidig rett og plikt til å gjennomføre forhandlinger etter hovedtariffavtalens bestemmelser. Det er videre slik at arbeidsgiver har ansvaret for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forberedelse til og gjennomføring av lønnsforhandlingene. Dersom partene ikke lykkes å komme til enighet, gjelder bestemmelser om lokale tvisteløsninger (lokal nemnd – se tariffordboken under nyttige dokumenter).

Ved lønnsfastsettelsen skal det skal tas hensyn til stillingens kompleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Det skal videre være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Virkningsdatoen for lønnsreguleringen er 1. mai dersom de lokale parter ikke har blitt enige om annet. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober samme år som lønnsreguleringen.

Hovedavtalen (HA)

Hovedavtalen er en meget viktig avtale som enhver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen beskriver kjørereglene for hvordan partene skal forholde seg til hverandre, både mellom KS og Psykologforeningen og mellom den enkelte arbeidsgiver og foreningens tillitsvalgte på arbeidsplassen. HA inneholder blant annet bestemmelser om forhandlingsordningen, tvistebestemmelser (blant annet ved brudd i lokale lønnsforhandlinger), samarbeid og medbestemmelse, tillitsvalgtes rettigheter og plikter samt arbeidsgivers plikter overfor tillitsvalgte. Hovedavtalen gir også hjemmel for lokalt akademikersamarbeid.

Hovedtariffavtalen (HTA)

Hovedtariffavtalen regulerer de såkalte sosiale rettighetene, slik som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel samt pensjons- og forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid, godtgjøring for overtidsarbeid. De ovenfor nevnte forhandlingsbestemmelsene finnes også i denne avtalen.

Forbundsvise særavtaler (SFS)

I tillegg til de generelle avtalene som forhandles frem av forhandlingssammenslutningene i forbindelse med tariffrevisjonene, finnes det er rekke særavtaler som supplerer disse avtalene. Noen av dem er av generell karakter, som for eksempel reiseregulativet, men det finnes også forbundsvise særavtaler. Slike avtaler regulerer gjerne vilkårene til bestemte yrkesgrupper og eller tjenester. Forhandlingene om disse avtalene foregår mellom KS og den eller de foreningene som organiserer de berørte yrkesgruppene. Norsk Psykologforening er part i fire ulike forbundsvise særavtaler. For eksempel er retten til veiledning for psykologer i PP-tjenesten regulert av SFS 2208. 

Mer informasjon om å være psykolog i kommunen finner du her.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.