Vedlikeholdskurs

2023

Målgruppe

Psykologer som i sin praksis møter pasienter med mulige spesifikke vansker med oppmerksomhet

Målsetning

Nyansere forståelse av oppmerksomhetsvansker: ulike måter å være uoppmerksom på, og uoppmerksomhet som problem ved en rekke lidelser (ikke bare ADHD).

Forventet læringsutbytte

Forstå kompleksiteten i problematikken, men få verktøy til å redusere usikkerhet

 

Undervisningsmetode

Forelesning og gruppearbeid

Kursinnhold

Utredning av oppmerksomhet bør gjøres både med spørreskjema og test. Hver av dem har ulike feilkilder som gjennomgås og drøftes. De to mest brukte verktøyene Conners' CPT-3 og Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) gjennomgås, og kliniske eksempler presenteres og drøftes.

 

Kursledere er Jens Egeland og Olaf Lund 

 

 

Detaljer

Startdato: 30.11.2023
Sluttdato: 01.12.2023
Avmeldingsfrist: 26.10.2023
Kurstype: Undersøkelse av oppmerksomhet med vekt på BRIEF og Conners' CPT
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 OSLO 0250
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20UND23006

2024

Mangfoldskompetanse i psykologisk praksis. Å skape allianse på tvers av sosial bakgrunn og kulturell tilhørighet


Målgruppe: psykologer og psykologspesialister, relevant for alle utdanningene og psykologer i både 1, 2 og 3.linjetjenesten.

 
Målsetting:
Å øke psykologers bevissthet rundt egen identitet og sosiokulturelle blindsoner i møte med klienter med annen erfaringsbakgrunn. Bidra til å øke psykologers interkulturelle trygghet og mangfoldskompetanse i terapirommet. Kjenne betydningen av kultur og klasse og ta hensyn til dette i psykologfaglig arbeid (fra helsefremming til behandling).


Forventet læringsutbytte for deltakerne:
 • Kunnskap om sosial klasse, familieøkonomi og barns oppvekstbetingelser. Blindsoner og fallgruver når terapeut og klient har ulik sosioøkonomisk status. 
 • Bevissthet rundt egen kultur.
 • Kunnskap om identitetsutvikling, privilegier, makt og rasisme.
 • Refleksjoner rundt hvordan oppnå likeverdige tjenester og kulturell ydmykhet i vårt arbeid. 

Kjenne til relevante lover og føringer ift arbeid med urfolk og andre minoriteter.

Kurset er for de som tør utfordre seg selv og egne holdninger, som er villig til å investere og utvikle seg personlig. Det blir både gøy og utfordrende. Det vil være spekket med øvelser og eget arbeid i tillegg til å gi faglig påfyll.
 
Om kurslederne:
Ingvild Stjernen Tisløv er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har jobbet i det statlige barnevernet siden 2011. Hun er daglig leder i Reynd AS (www.samfunnspsykologi.no ), universitetslektor på Psykologisk Institutt, sitter i fagutvalget for barn og ungdom og er kursleder på spesialistutdannelsen i samfunn og allmennpsykologi. Hun er spesielt engasjert i sammenhengen mellom levekår, økonomi og psykisk helse.

Cecilie Kolflaath Larsen er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og  har 17 års erfaring som psykolog som har arbeidet med kultur. Hun er ansatt i Nasjonalt Samisk Kompetansesenter og har ansvaret for å være med å danne likeverdige tjenester i alle landets barnevern, familievern og krisesentre. Hun har også et enkeltmannsforetak der hun veileder, underviser og tar sakkyndige oppdrag. Hun har tidligere jobbet i Kina og med flyktninger og andre minoriteter som har opplevd strukturell vold.


Kursinnhold:

Hvem er jeg og hva er min kultur, mine holdninger og mine verdier ?  v/ Cecilie Kolflaath Larsen, spesialist i klinisk samfunnspsykologi.

Privilegier, makt og rasisme; innvirkning på identitet og betydning i behandlingsrommet. v/Cecilie Kolflaath Larsen og Jessica Harnischfeger
 
Hvordan kan psykologer forholde seg til sosial klasse, fattigdom og økonomiske problemer? Levekårs betydning i behandlingsrommet v/ Ingvild Stjernen Tisløv, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, universitetslektor og daglig leder i Reynd AS.

Religion og åndelighet; innvirkning på terapi:
Hamid Motegi Taleb og Cecilie Kolflaath Larsen

Hvilken påvirkning har kultur og mistillit på konfliktløsning? 
Hamid Motegi Taleb og Cecilie Kolflaath Larsen

Mellom innleggene settes det av tid til refleksjon og gruppearbeid – etiske problemstillinger, erfaringsutveksling, hvordan overføre denne kunnskapen til egen praksis hverdag?

Undervisningsmetode:
Foredrag, dialog, smågrupper og praktiske øvelser.

Detaljer

Startdato: 15.01.2024
Sluttdato: 16.01.2024
Avmeldingsfrist: 11.12.2023
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20VED24009
Målgruppe
Psykologer og psykologspesialister

Innhold
 • metodeproblemer i selvmordsforskningen
 • selvmord - et lavfrekvent og et multikausalt betinget fenomen
 • viktige funn i suicidologisk forskning, som effekter av begrensning i adgang til selvmordsmetoder og spredningseffekter som følge av mediaomtale
 • kunnskap om hvordan det går med personer som har utført et alvorlig selvmordsforsøk 
 • kunnskap om hvorfor det er så vanskelig å predikere selvmord på individnivå, samt den essensielle forskjellen mellom et prospektivt og et retrospektivt perspektiv
 • kronisk suicidalitet og selvskading
 • profesjonelles reaksjoner på selvmord og depresjon hos pasienter
 •  egne reaksjoner i møte med suicidalitet, overføring og motoverføring
 • etiske dilemma ved selvmordsforebyggende tiltak på individnivå
 • det anvendes reelle og anonymiserte eksempler
   
Det forventes at psykologen vil få økte forutsetninger for å vurdere risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt å dokumentere selvmordsrisikovurderinger i journal.
 
Kursleder psykologspesialist Kim Larsen er tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Øst/Sykehuset Østfold og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.
 

Detaljer

Startdato: 07.03.2024
Sluttdato: 08.03.2024
Avmeldingsfrist: 01.02.2024
Kurstype: Suicidologi og vurdering av selvmordsfare
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20SUI22006
Søvn, søvnlidelser og dokumentert behandling for søvnlidelser, med eller uten komorbid psykisk lidelse
 
Målgruppe
Psykologer som behandler mennesker som har søvnvansker eller søvnlidelse som del av
sine vansker.


Målsetning
Målet med kurset er å gi en forståelse av søvnregulering, kompetanse til å utrede for og stille søvnlidelsesdiagnoser (F51.0-9 i ICD-10), samt kunne tilby behandling for insomni, døgnrytmeforstyrrelser og marerittlidelse.


Etter kurset vil deltakerne:
Kunne forstå og formidle søvnregulering på en psykoedukativ måte til pasienter/klienter
Ha kompetanse til å stille riktig søvnlidelsesdiagnose (ICD-10 F51.0-9)
Kunne behandle insomni, forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse og marerittlidelse i alle aldre


Innhold
Undervisning om søvnregulering, undervisning om søvnlidelser, undervisning om psykologisk og atderdsmessig behandling av insomni, døgnrytmelidelser og marerittlidelse, strategi for nedtrapping av sovemedisiner, gruppearbeid, test.


Undervisningmetode:
Foredrag, gruppearbeid, diskusjon, avsluttende test


Kursleder:
Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologspesialist, somnolog (sertifisert søvnekspert av European Sleep Research Society og Phd innen søvn).

Detaljer

Startdato: 04.04.2024
Sluttdato: 05.04.2024
Avmeldingsfrist: 29.02.2024
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20VED24008
In 2012, the Norwegian Psychological Association organized a JD-R seminar that had a significant impact on many Norwegian psychologists, working on topics including the psychosocial work environment, work engagement, burnout, and job crafting. Learning about the JD-R model was a great inspiration, and many of the participants have told us how this seminar has shaped their way of thinking and working with organizations. Since the 2012 seminar, research refining and developing JD-R theory has blossomed. In fact, the theory has become the most cited and practically used theory within the domains of Management and Work & Organizational Psychology. Therefore, we believe it is really time for an update.

The Norwegian Psychological Association is enormously proud to announce that three of the four contributors involved in the 2012-seminar have accepted our invitation to deliver a new two-day seminar in April 2024.
 

Målgruppe

Psykologer og mastere i arbeids- og organisasjonspsykologi
 

Læringsmål/utbytte

Kunnskap om hva «Job-demand resource» (JD-R) modellen er og betydningen den har i forståelse av arbeidshelse, utbrenthet og jobbengasjement.
Oppdatert kunnskap om forskningen og utviklingen av modellen de siste 12 årene.
 

Undervisningsmetoder

Kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver.


Kurset godkjennes som vedlikeholds aktivitet med 14 timer.
 
 • Some of the content for this JD-R seminar
 • What is Job Demand–Resources theory?
 • Implications for work engagement and burnout
 • New developments in JD-R theory in the last 12 years
 • Which top-down interventions can organizations use to facilitate work engagement?
 • What proactive behaviours can employees use to improve their own work environment?
 • How can leaders optimize job design and facilitate employee job crafting and playful work design?
 • Practical implications for interventions in the psychosocial work environment
 • Which concrete tools for assessment and interventions are available?
 

Forelesere

Evangelia Demerouti is Full Professor in Work and Organizational Psychology at the Eindhoven University of Technology. Since 2015 she is a Distinguished Visiting Professor at the University of Johannesburg, South Africa and since 2017 she is the Chief Diversity Officer at Eindhoven University of Technology. Her research focuses on the processes enabling performance, including the effects of work characteristics, individual job strategies (including job crafting and decision-making), occupational well-being, and work-life balance. She has published over 250 national and international papers and book chapters on these topics. In 2022 she was ranked among the top 50 (ranked 27) most impactful researchers worldwide in Management & Business (https://harzing.com/blog/2022/11/top-50-academics-in-business-management-worldwide-new-2022-ranking). She is often invited as keynote speaker in European and international congresses and the European Academy of Occupational Health Psychology awarded her a lifetime fellowship. Currently, she is an associate editor of Journal of Occupational Health Psychology and a member of the editorial board of several high-impact journals in her discipline. She has been elected as the president of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).

Arnold B. Bakker is professor of Work & Organizational Psychology at Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. He is the chair of the Center of Excellence for Positive Organizational Psychology, and (distinguished) visiting professor at North-West University and the University of Johannesburg (both in South Africa). Bakker is fellow of the Association for Psychological Science, the International Association of Applied Psychology, and the European Academy of Occupational Health Psychology. He is an expert in positive organizational psychology, and his research interests include JD-R theory, job crafting, playful work design, the work-family interface, burnout, and work engagement. Bakker is one of the most-cited scientists in the world (top-200 across all disciplines). Since 2014, he is included in Thomson Reuters’ list of “The World’s Most Influential Scientific Minds”.

Jørn Hetland (PhD) is an Associate Professor and clinical psychologist working at the Department of Psychosocial Science at the University of Bergen, Norway. His research interests include leadership, work engagement, proactivity at work, and health. He has published widely within the fields of work and organizational psychology and public health in journals like American Journal of Public Health, Journal of Organizational Behavior, and Journal of Occupational and Organizational Psychology.
 

Detaljer

Startdato: 11.04.2024
Sluttdato: 12.04.2024
Avmeldingsfrist: 07.03.2024
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gt. 11 OSLO 0181
Totalt ant. timer: 14
Prosjektnr.: 20VED22010
Målgruppe
Psykologer, psykologspesialister og psykiatere

Innhold
Metakognitiv terapi (MKT) er en innovativ behandling som kan anvendes på en rekke ulike lidelser, spesielt angsttilstander, kroniske depresjoner og traumer.


Kurset gir en introduksjon av MKT og hvordan den kan anvendes i spesifikke lidelser.  Pasienter opplever Metakognitiv terapi som en nyttig, effektiv og paradoksal behandling. Erfaringer viser at MKT kan anvendes der andre behandlinger ikke har lykkes.

Kurset ledes av Professor Hans M Nordahl, NTNU og kurset vil veksle mellom teori og praksiseksempler. Deltagerne får også anledning til å øve på metakognitiv dialog i arbeid med pasienter og noen sentrale teknikker på dette kurset.

Om kursleder
Hans M Nordahl er professor ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, Trondheim. Han arbeider også som forsker/behandler ved Akuttseksjonen, Østmarka, St.Olavs Hospital, Trondheim. I 2007 startet han MCT Institute, Ltd i Manchester sammen med Dr Adrian Wells fra Manchester.  Nordahl har vært involvert i opplæring og utdanning av terapeuter og veiledere i en årrekke og har over 120 forskningspublikasjoner innen angstlidelser, depresjoner, traumer og personlighetsforstyrrelser.

 

Detaljer

Startdato: 09.10.2024
Sluttdato: 10.10.2024
Avmeldingsfrist: 04.09.2024
Kurstype: Metakognitiv terapi - Behandling av angst, depresjon og PTSD
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20MET24004
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.