Utvalg, råd og interesseforeninger

Norsk psykologforening har med hjemmel i Lover for Norsk psykologforening opprettet en rekke utvalg og råd med særlige ansvarsområder. Her får du oversikt over spesialistutvalgene og foreningens faglige interesseforeninger som er hjemlet i Lover for Norsk psykologforening §13.

Sentralstyret er Norsk psykologforenings øverste organ mellom hvert landsmøte. Sentralstyret ledes av Psykologforeningens president som fungerer som arbeidende styreformann.

Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) forbereder saker for Norsk Psykologforenings sentralstyre.

Landsmøtet velger leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen.

FER skal bistå medlemmene og Sentralstyret i fagetiske spørsmål og selv fremsette forslag rådet finner nødvendig for å fremme norske psykologers fagetiske standard.

AFEK behandler anker fra klager og påklagede medlemmer, på Fagetisk råds vedtak i fagetiske klagesaker.

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller saker fra fagutvalgene til sentralstyret. 

Ankeutvalget behandler klager fra psykologer på vedtak vedrørende søknader om spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten.

Fag- og profesjonsrådet skal sørge for at Norsk psykologforening har overblikk over profesjonens muligheter og utfordringer for å oppfylle sitt samfunnsmandat. 

Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning og om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt.

LAU leder og koordinerer arbeidet med lønns- og arbeidsmarkedsspørsmål, og er direkte underlagt Sentralstyret. 

Forhandlingsutvalg privatpraksis har særlig ansvar for inntekts- og arbeidsbetingelser for selvstendig næringsdrivende psykologer og er underlagt Lønns- og Arbeidsmarkedsutvalget. 

FPU utreder saker som ligger innenfor utvalgets område og komme med tilrådninger både med hensyn til prinsipielle synsmåter og konkrete tiltak.

MRU arbeider for at menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, får innpass i psykologisk kunnskap og virksomhet.

Testpolitisk utvalg er et faglig ekspertråd i saker som primært omhandler psykologiske tester og kartleggingsverktøy.

Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet skal styrke Psykologforeningens arbeid innen feltet og bidra til at psykologer som arbeider innenfor rettspsykologi og sakkyndighet, har oppdatert kunnskap og yter gode faglige tjenester.

FIP retter seg mot psykologer som arbeider med problemstillinger som berører minoritetsgrupper som identifiserer seg eller assosieres med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn majoritetskulturen. 

FOSAP er en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester.

FPP er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening. Formålet med foreningen er å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser.

NNF er en interesseforening for norske nevropsykologer og har som formål å fremme nevropsykologi i Norge.

#digpsyk jobber for å fremme digital helse blant psykologer. 

Seniorforum 60+ avd. Oslo, er et åpent faglig og sosialt forum for erfarne psykologer fra 60 år, både de som er i jobb og de som er pensjonert. 

Nettverket skal øke kunnskapen om LHBT, dele kunnskap og erfaring om LHBT-spørsmål, kjønnsmangfold, sexologi og feminisme.

Det er oppnevnt samarbeidsutvalg mellom avtalespesialister og regionalt helseforetak i hvert av de fire regionale foretaksområdene.  

Opprettelsen av Klimautvalget bygger på en anerkjennelse av at global oppvarming utgjør en av de største truslene mot fysisk og psykisk helse i verden.

NFAP jobber for å fremme psykologfaglig arbeid innenfor rus og avhengighetsproblematikk. 

Sektorutvalgene for avtalespesialister, spesialisthelsetjenesten, kommune, stat og privat sektor skal gi Sentralstyret bistand og råd i tariffpolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.