Folkehelseinstituttet:

Vil ha mer enn medisiner mot psykiske lidelser

Begrenset tilgang til andre behandlingsalternativer enn medisiner er en av flaskehalsene i det psykiske helsetjenestetilbudet. Det fremgår av Nasjonalt folkehelseinstitutts rapport Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv som ble offentliggjort 6. oktober.

Behandling med legemidler, først og fremst antidepressiva, er den vanligste behandlingen for psykiske lidelser i tillegg til støttesamtale med allmennlegen, heter det i rapporten. Den som slår fast at det finnes god behandling for psykiske lidelser. Det er imidlertid en utfordring er å få behandlingen fordelt i befolkningen, heter det.

Flaskehalser

Forfatterne peker ut fem flaskehalser på veien mot å gi mennesker med psykiske lidelser virksom behandling :

  •  å få mennesker med psykiske lidelser til å søke profesjonell hjelp
  • å øke kvaliteten i identifisering av behandlingstrengende individer i allmennpraksis ved å unngå overbehandling av friske og underbehandling av syke
  • å styrke tilgangen til behandlingsalternativer utover psykofarmaka
  • å redusere avbrudd ved iverksatt behandling og
  • å øke faglig kompetanse blant klinikere ved kontinuerlig faglig oppdatering av klinikere og tydeligere faglig ledelse.

Rapporten viser også til de samfunnsmessige kostnadene ved psykiske lidelser og dokumenterer at gjennomsnittsalderen for innvilgelse av uførepensjon for psykiske lidelser er cirka ni år lavere enn for somatiske tilstander og lidelser. ”Dette medfører flere tapte arbeidsår ved uførepensjonering for en psykisk lidelse enn for en somatisk lidelse” heter det.

Sykmeldingspraksis

Rapporten problematiserer legenes sykmeldingspraksis. Forfatterne skriver blant annet ”Mye tyder på at generøs sykemeldingspraksis blant leger kan forverre tilstanden hos personer med psykiske lidelser. Sykemelding for lidelser som angst og depresjon kan bidra til å forsterke opplevelsen av sosial isolasjon, inaktivitet, negativ grubling, og mulighet til å ruse seg. Større vilje til å forsøke å holde mennesker med psykiske lidelser i jobb vil derfor kunne redusere en del av disse konsekvensene av psykiske lidelser.”

Halvparten rammes

Omtrent halvparten av befolkningen vil i løpet av livet vil rammes av en psykisk lidelse, cirka en tredjedel i løpet av ett år.

Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land.

  •  Angstlidelser, depressive lidelser og alkoholavhengighet/misbruk er de tre vanligste gruppene psykiske lidelser i den norske befolkningen.
  • Forekomsten av angstlidelser, depressive lidelser og spiseforstyrrelser er høyere hos kvinner. Rusrelaterte lidelser er vanligere hos menn.
  • På et hvert tidspunkt har rundt 15 - 20 prosent av barn og unge psykiske vansker, med så mye symptomer at dette går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.