Valg 2017

Best i test om psykisk helse

Hvilket parti har best politikk i møte med Norges største og dyreste* helseutfordring  –  psykiske lidelser? Vi har testet partiprogrammene.

I Psykologforeningen har vi gjennomgått partiprogrammene for å hjelpe velgere som mener en aktiv psykisk helse-politikk har betydning for hvem de vil stemme på ved høstens stortingsvalg. Kriterier som veier tungt er:

  • Tidlig innsats og forebygging for barn og unge.  Dette er Psykologforeningens hovedsatsningsområde og området vi mener det er viktigst at politikerne prioriterer neste stortingsperiode.
  • Om partiene viser at de tenker psykisk helse på andre politikkområder enn der helsekapittelet omtales.

I flere av partiprogrammene ser vi tydeligere enn før spor av en fremoverlent politikk for folkehelse, forebygging og tidlig intervensjon. Det er vår klare oppfatning at våre folkevalgte i økende grad skjønner at det er viktig å legge til rette for god psykisk helse-utvikling både i og utenfor helsevesenet. Noen partier ligger likevel hakket foran andre.

Arbeiderpartiets logo

Terningkast fem

Arbeiderpartiet har et godt kapittel om psykisk helse, og omtaler det psykiske helse-aspektet flere andre steder i programmet. Beskrivelsene bærer preg av å kjenne behovet og fagfeltet godt. Partiet utpeker raskere hjelp ved psykiske plager og forebygging hos barn og unge som to av fem viktige satsninger innenfor helseområdet.

+ Presiserer at det viktigste arbeidet gjøres før lidelsene får utvikle seg (tidlig innsats)

+ Ønsker en tverrfaglig opptrappingsplan for psykiske lidelser, forebygging og tidlig helsehjelp

+ Gjøre psykisk helse til et av kompetansemålene til skolen

+ Ønsker økt oppfølging av personer som sliter psykisk når de er i arbeid. Viser til at sykemelding kan bidra til at psykiske lidelser blir forsterket

 

FrP_logo
Terningkast tre

Fremskrittspartiet påpeker flere av de viktigste satsningsbehovene innenfor psykisk helse, f.eks utenforskapet. Likevel har de en av de korteste omtalene om psykisk helse i sitt program, og mangler enkelte aspekter i livsløpet.

+ Behandlingen skal tilpasses hver enkelt pasient

+ Styrke forebyggingsarbeidet

+ Ønsker å redusere bruken av tvang

+ Vil sikre psykologtjenesten i kommunene

 

Høyres logo
Terningkast fem

Høyre er ambisiøse om psykisk helse, og kaller det en hovedsatsning for partiet. Har et bredt perspektiv som dekker flere livsfaser og utfordringer. Høyre er kanskje litt mer konkret i sine forslag enn flere av de andre partiene, noe som oppleves som mer forpliktende. Det trekker noe ned at det ikke står noe i programmet om skole og barnehage som helsefremmende arenaer.

+ Psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet.

+ Satser på tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene innen psykologi, psykiatri og rusomsorg

+ Vektlegger særlig tidlig innsats og lavterskel til barn og unge

+ Ønsker å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern

 

KrF_logo

Terningkast fem

Kristelig Folkeparti har med seg psykisk helse inn i flere politikkområder i sitt program. Det er bra at de er tydelige på at forebygging og tidlig innsats må styrkes innenfor psykisk helse. Partiet ønsker å fortsette opptrappingen innenfor psykisk helse, ikke minst for barn og unge.

+ Vil styrke forebygging og tidlig innsats for barn

+ Fokuserer på lavterskeltilbud i kommunene

+ Særlig fokus på barnefattigdom

+ Konkrete tiltak mot vold og overgrep som har stor betydning for utvikling av psykiske helseproblemer

+ Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern bla. annet ved bedre tilbud om medisinfri behandling og individuelt tilpassede pakkeforløp og tydelig på betydning av å etterleve «den gylne regel», som sier at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en høyere årlig vekst enn somatikken.

 

Miljøpartiet de grønnes logo
Terningkast fire

Miljøpartiet de grønne vil ha et særlig løft for psykisk helse i neste Stortingsperiode, og legger vekt på forebygging og behandling. Partiet er tydelige på at samhandling mellom institusjoner og behandlingstilbud innenfor psykisk helse må forbedres. I forhold til de andre partiene er de ikke konkrete nok på enkelte områder, men mye bra politikk innenfor psykisk helse her. Svak 4.

+ Satser på tidlig innsats, spesielt barn og unge

+ Vil styrke skolehelsetjenesten

+ Vil styrke lavterskeltilbudet

+ Vil legge til rette for ikke-medikamentell behandling

 

Rødts logo
Terningkast tre

Rødt ønsker å satse på psykisk helse, og det er tydelig at de ønsker en opptrapping. Men partiet blir for lite konkrete på hvordan de skal gjøre det i forhold til flere av de andre partiene.

+ Ønsker å vie mer tid til psykisk helse i grunnskoleutdanningen

+ Vil bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene

+  Vi opprette mobbeombud og vie psykisk helse mer tid i grunnskolelærerutdanningen

 

Senterpartiets logo

Terningkast tre

Senterpartiet omtaler psykisk helse lite i forhold til de andre partiene. Det er flere gode satsningsområder som nevnes i programmet, men i forhold til de andre partiene blir det ikke dekkende og for lite konkret.

+ Vil satse på rus og psykisk helse, blant gjennom rekruttering av kommunepsykologer og skolepsykologer

+ Tiltak mot barnefattigdom

+ Ja til rammefinansiering av psykisk helsevern

 

SVs logo
Terningkast fire

 

Sosialistisk venstreparti har en god beskrivelse av psykisk helse i sitt program. De er tydelige på gevinsten av tidlig innsats og forebyggende folkehelsearbeid. Partiet omtaler flere steder behovet for å integrere psykisk helse i det generelle folkehelsetilbudet. Savner noe på breddeperspektivet, i forhold til de andre partiene som er best på psykisk helse, men dette er et sterkt terningkast 4.

+ Tydelige på sammenhengen mellom rus og psykisk helse

+ Tydelige på sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og psykiske lidelser

+ Raskere tilbud om psykisk helsehjelp for alle

+ Lavterskeltilbud/ gjøre det enklere å få hjelp

 

Venstres logo

Terningkast seks

Venstre har et omfattende program for psykisk helse. Ved flere andre områder i programmet omtales det psykiske helseaspektet, som for eksempel for asylsøkere. Viser forståelse for hvor viktig folks psykiske helse er i livet, og hvor mye samfunnet og den enkelte kan ha igjen for å forebygge. Venstre går litt lenger enn de andre og har det beste partiprogrammet for psykisk helse slik de også hadde i 2013.

+ Satser på forebygging og tidlig innsats

+ Tydelig på at alle kommuner skal ha et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet

+ Konkrete i forhold til barnefattigdom

+ Kvalitetsutvikling i barnevernet m jurister, barneleger og psykologer

+ Vil styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse

+ Eget kapittel om å redusere bruken av tvang

+ Ønsker tilbud om psykisk helsehjelp uten henvisning fra fastlege

 

 

 

* Ikke-dødelige sykdommer koster samfunnet mest

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.