Får ikke sykmeldes av psykolog

Pasientene vil ha det, men ikke regjeringen. Psykolog-
foreningen stiller seg uforstående til arbeids- og sosial-
departementets nei til at personer med psykiske lidelser skal få rett til å bli sykmeldt av psykolog. – Forskjellsbehandling, sier Psykologforeningens president.

Regjeringen ønsker å bli målt på om den er i stand til å lage pasientenes helsetjeneste. Nå vender den tommelen ned for en reform som pasientene selv sier klart og tydelig «ja» til.

– Avgjørelsen kan vanskelig tolkes annerledes enn at behovene til personer med psykiske lidelser er mindre verdt enn behovene til andre pasientgrupper, sier Tor Levin Hofgaard.

Avviser dialog

For over ett år fikk arbeidsminister Robert Eriksson en rapport basert på en to år lang pilotstudie i to fylker. Studien ga ikke gode svar på om tallet på sykmeldinger sank eller om det hadde skjedd endringer i omfanget av graderte sykmeldinger. Én ting ble likevel gjort helt tydelig: Pasientene var fornøyd med ordningen. Også de som ikke var blitt sykmeldt. 

– I lys av dette fremstår statsrådens holdning som det motsatte av det regjeringen sier den skal gjøre, mener Hofgaard.

Arbeids- og sosialdepartementet avviser å gå dialog om saken.

– Statsråden ser ikke ut til å ha registrert at både pasienter som ble sykemeldt av psykolog, også de som visste at de kunne bli det, var svært fornøyd med ordningen, sier Hofgaard.

Andre pasientgrupper, andre prinsipper

I et brev til arbeids- og sosialministeren påpeker Psykologforeningen det paradoksale i myndighetenes argumentasjon. Han viser til begrunnelsen da det i 2004 ble innført sykemeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter: Evalueringen av deres pilotforsøk viste samme resultat som piloten for psykologer, men den gang ble hensynet til pasientene vektlagt: «Evalueringen viser at en ikke kan konkludere med at prøveordningen i seg selv fører til innsparing ved reduksjon av sykefravær og sykepengeutbetalinger. Et av hovedformålene med ordningen kan det dermed ikke dokumenteres at en har oppnådd. Pasientene har imidlertid spart tid og penger, og de er fornøyde. Det legges til grunn at risikoen for misbruk av sykemeldings- og henvisningsrett er liten […] Det synes hensiktsmessig for pasientene at kiropraktorene og manuellterapeutene gis anledning til å kunne sykmelde for muskel- og skjelettsykdommer […]. På dette området har disse behandlerne spesialistkompetanse innen muskel og skjelettlidelser. Pasientene slipper dessuten å måtte bli henvist tilbake til sin fastlege for å få vurdert sykmelding”( St.prp. nr. 65 (2004–2005), s. 107 ).»

Hofgaard mener at pasienter med psykiske lidelser med denne avgjørelsen hindres i å få sin arbeidsevne vurdert av faggruppen som har høyest kompetanse på området.

– Pasienter med muskel-skjelettplager har denne rettigheten. Det er problematisk at mennesker med psykiske lidelser skal utsettes for en slik forskjellsbehandling. Det overrasker oss at statsråden ikke engang ønsker å møte oss for å drøfte spørsmålet, sier Hofgaard.

Emneord: sykefravær

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.