Hvordan lykkes med teamarbeid?

 

Hva skal til for å lykkes med teamarbeid? Fem gode tips på veien til suksess.

Teamarbeid er noe vi trenger når vi står overfor et mål eller en oppgave vi ikke greier å løse alene, men hvor vi er avhengige av å samarbeide med andre for å lykkes.

Graden av avhengighet vil variere fra oppgave til oppgave. I noen oppgaver er vi ensidig avhengige av andre, i den forstand at vi er avhengige av at noen hjelper oss, men de er ikke avhengige av at vi hjelper dem («Kan dere gi meg en dytt bak, slik at jeg kommer opp denne isete bakken med bilen min?»).

I andre oppgaver er vi gjensidig avhengige. Det innebærer at alle i gruppen trenger å samarbeide og koordinere handlingene sine med hverandre for at vi skal få løst oppgaven eller realisert målet vårt.

Tenk på et band som spiller konsert, et operasjonsteam på sykehus, utredningskomiteen som skal avlevere en felles rapport eller håndballaget som spiller kamp: Jo mer avhengige en gruppe mennesker er av hverandre for å få gjennomført oppgavene de står overfor, desto viktigere blir det at medlemmene behersker teamarbeid for at de skal lykkes.

Hver gang du befinner deg i en situasjon hvor dere er to eller flere mennesker som er avhengige av hverandre for å få løst oppgavene dere står overfor, vil personenes evne til å beherske teamarbeid settes på prøve.

Når kan vi kalle oss et team

For at en gruppe mennesker som er avhengige av hverandre skal kalles et team, må de også ha felles mål som de er kollektivt ansvarlige for å oppnå. Å være et team betyr at den primære resultatenheten ikke lenger er individet – det er gruppens resultat som avgjør om de har lykkes eller ikke.

Det betyr også at individets evne til å samarbeide, koordinere og tilpasse seg og sitt arbeid til de andre medlemmene vil ha minst like stor betydning som enkeltmedlemmenes evne til å løse sine deloppgaver godt.

"

I mange av livets sammenhenger tar vi ikke inn over oss at vi faktisk befinner oss i et team

"

Min erfaring er at vi i mange av livets sammenhenger ikke tar inn over oss at vi faktisk befinner oss i et team.

Vi legger ikke merke til hvordan vi er avhengige av hverandre for å lykkes, og reflekterer i liten grad over at vi har et felles mål eller står overfor en utfordring som vi ikke klarer å løse med mindre vi tar et felles ansvar for å håndtere den.

I andre sammenhenger kan problemet være at vi nok er avhengige av hverandre for å lykkes, men at vi faktisk har ulike og kanskje til og med motstridende mål, som gjør at vi ikke er særlig interessert i å samarbeide med eller hjelpe hverandre.

Hva er sentralt å få til hvis man skal lykkes som team?

Harvard-professoren J. Richard Hackman foreslo i 1987 et tredelt kriterium for å si at et team lykkes – noe som i teamforskningen gjerne refereres til som teameffektivitet.

Et vellykket eller effektivt team skaper gode resultater på tre områder: a) teamet oppnår resultater i tråd med hva det er til for, og møter eller overgår forventningene til dem som gjør bruk av resultatene (gode saksresultater), b) teamets medlemmer øker sin evne til å samarbeide med hverandre over tid (økt overlevelsesevne), og c) måten teamet arbeider på bidrar til at det enkelte medlem trives, utvikler seg og får noen igjen for å delta i teamarbeidet (individuell tilfredshet og læring).

Hva kan du gjøre hvis du ønsker å bidra til at teamene du er medlem av skaper gode resultater på disse tre områdene?

Heldigvis har vi en ganske omfattende empirisk forskningslitteratur som i mange tiår har vært på jakt etter svarene på dette spørsmålet (og i parentes bemerket, en nesten like omfattende produksjon av populærlitteratur med atskillig mer spekulative og trosbaserte svar på det samme spørsmålet).

Tipsene jeg kommer med under, er et forsøk på å trekke ut et lite sett av håndterbare råd basert på mye av den teamforskningen som er gjort. Alle som er medlem av et team kan nyttiggjøre seg dem, men jo mer innflytelse man har i teamet (for eksempel som teamets formelle leder eller som et medlem med høy uformell status), desto større sjanse har man for å lykkes med rådene.

 1. Sørg for at dere blir enige om hvorfor teamet er til, hva dere skal oppnå sammen, og hva dere vil ta et felles ansvar for å skape som team. Hva skal teamet vårt skape, som vi ikke hadde fått til hver for oss? Sørg også for at alle forstår hvorfor dere trenger hverandre for å skape disse resultatene, og hvorfor det er så vanskelig eller umulig å få det til hvis dere ikke jobber som et godt fungerende team.
 2. Bli enige om hvilke oppgaver dere skal jobbe med i teamet, hvem som har ansvar for å gjøre hvilke oppgaver, og hvilke roller de enkelte medlemmene av teamet skal ha. Hvilke arbeidsoppgaver skal det enkelte teammedlem ha ansvar for, hvilke arbeidsoppgaver må en liten gruppe teammedlemmer ta ansvar for sammen, og hvilke oppgaver må håndteres av teamet som helhet? Sørg for at det er klart for det enkelte medlem hva som forventes at han eller hun tar ansvar for, og at alle i teamet kjenner hverandres roller og ansvarsområder.
 3. Vurder om teamet består av de rette personene. Er det mulig å skape gode saksresultater, øke teamets overlevelsesevne og skape individuell tilfredshet og læring med den konstellasjonen av mennesker som utgjør teamet i dag?

  Et parforhold er et glimrende eksempel på et team. Paret har, i større eller mindre grad, felles mål, og de er i høyeste grad avhengige av hverandre for å lykkes som par. Etter å ha praktisert i åtte år som parterapeut, og selv levd i noen parforhold, er jeg overbevist om at enkelte forhold ikke overlever, rett og slett fordi personkonstellasjonen ikke er levedyktig. Joda, det fins en rekke studier som viser at parterapi virker og at mange par kan få hjelp til å fungere bedre sammen. Men noen mennesker vil aldri kunne utvikle seg til et vellykket, levedyktig par som bidrar til at begge har det bra. Det samme gjelder i arbeidsteam. Bør noen skiftes ut eller rekrutteres inn for at teamet skal øke sjansene sine til å lykkes? Kan noen utvikle sine ferdigheter og kompetanser, både faglig og mellommenneskelig? Er det noen relasjoner i teamet som kan forsterkes eller forbedres, og som vil bidra til at medlemmene samarbeider bedre med hverandre? Tenk også gjennom om teamet er passe stort. Fellen mange team går i, er at de blir for store til å kunne fungere effektivt.

 4. Bli enige om hvordan dere skal arbeide sammen i teamet – både når det gjelder arbeidsmåter, kommunikasjonsformer og mellommenneskelige problemstillinger. En av de store utfordringene team møter på, er hvordan de skal håndtere forskjellighet – for eksempel når det blir tydelig at medlemmene har ulike mål, ønsker og meninger, ulike syn på hva som er riktig fremgangsmåte i en sak, ulike forslag til løsninger, og ulike meninger om hvordan man kan tillate å oppføre seg i teamet. Det er mye som tyder på at medlemmene i godt fungerende team møter forskjellighet på en måte som gjør at de blir i stand til å dra nytte av forskjelligheten, til tross for at den både kan være irriterende og ikke nødvendigvis oppleves som så nyttig der og da.

  Hva gjør de?

  De er i stand til å kombinere tydelig uttrykk for egne meninger med en nysgjerrig utforsking av andres syn, selv når de er dypt uenig med den andre. De faller ikke for fristelsen til lange monologer uten interesse for å høre hva andre mener. Og de havner ikke i «debattklisteret», hvor målet med samtalen er å vinne diskusjonen og være den som fikk rett. De blir mer opptatt av å ta godt informerte valg. De vet at de i mange saker har et for snevert perspektiv og derfor trenger andres perspektiver for å fatte en god beslutning.

 5. Bli enige om hvordan dere skal sikre at dere utvikler dere som team, og hva dere kan gjøre hvis noen opplever at teamarbeidet ikke fungerer som det burde. Godt fungerende team er lærende: De bruker jevnlig tid på åpent å reflektere over hvordan de fungerer, hva som fungerer bra og hva som kan fungere bedre, og at de justerer mål, arbeids- og væremåter når de oppdager at det er nødvendig for å lykkes som team. Dette krever at medlemmene har utviklet en god porsjon gruppepsykologisk trygghet seg imellom, og at særlig lederen av teamet gjennom sin atferd og holdninger legger til rette for at en slik trygghet utvikler seg.    
"

Teamarbeid bør brukes selektivt

"

Noen ganger jobber vi best alene

Til tross for at jeg har argumentert sterkt for både omfanget av teamarbeid og viktigheten av å beherske dette for å lykkes i livet, må vi ikke glemme at det fremdeles er en rekke oppgaver som best løses alene, uten å samarbeide eller trekke inn andre personer.

Teamarbeid er med andre ord noe som bør brukes selektivt – når det er behov for det. I en tid hvor bruken av teamarbeid i organisasjoner (ofte med rette) øker, må man samtidig passe seg for at teamarbeid, koordinering og samarbeid ikke blir et mål i seg selv.

Teamarbeid er på sin plass når arbeidsoppgavene og målene man prøver å oppnå krever det, fordi man ikke greier å løse dem uten å samarbeide med andre. Andre typer arbeidsoppgaver løses mest effektivt alene.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.