Kollegastøtteordning i Vestfold

Kollegastøtteordningen er et nyetablert tilbud til medlemmer av Norsk Psykologforening, Vestfold lokalavdeling.

Formålet er å bistå med veiledning og rådgiving til medlemmer som i kraft av sin profesjon og/eller yrkesutøvelse er i en vanskelig situasjon. Eksempelvis å bistå i fagetiske eller personlige vanskeligheter som har jobbrelaterte konsekvenser, og/eller tilby en vurdering av medlemmets eget behov for behandling og oppfølging grunnet dette.

Ordningen omfatter at lokalavdelingen betaler for fire samtaler. Samtalene blir tilbudt av psykologer som har full taushetsplikt og uten journalføring.
Lokalavdelingens medlemmer kan henvende seg direkte til psykologene tilknyttet kollegastøtteordningen.

Kontaktinformasjon:
Eivind Andersen, eiviande@gmail.com . Tlf: 333 76 410. Tønsberg.

Anne Røise, post@teiepsykolog.no  Tlf: 478 84 792. Tønsberg.

Jarle Viken Lauvålien, lauvalien270@hotmail.com . Tlf: 924 36 635. Horten.

Kate Ingeborg Rivø, kate.rivo@gmail.com . Tlf: 991 64 080. Horten.

Retningslinjer for kollegastøtter i Psykologforeningen:

 1. Hensikt med kollegastøtteordningen er å bistå medlemmer som er i en vanskelig situasjon i kraft av sitt profesjonelle virke, og som kan ha nytte av en kollegial samtale. Kollegastøttene er for psykologer som opplever å ha problemer, privat eller profesjonelt, på et slikt nivå at det truer deres funksjon som fagpersoner.Målsetningen med kontakt med en kollegastøtte er å klargjøre hvordan medlemmet kan gå videre for å løse problemet. Kontakten skal være en konfidensiell kollegial støtte til problemløsning for den som søker hjelp, og være innenfor de normer og forventninger som er sentrale for profesjonen.
   
 2. Tilgrensende ordninger.  Ofte vil kontakt med en kollegastøtte være nok for å gå videre på egen hånd. Andre tar kontakt med en kollegastøtte som supplerende til kontakten med tillitsvalgte, Psykologforeningens sekretariat, fagetisk råd, eller andre.
   
 3. Når tar en kontakt?  Når psykologen er i situasjoner der hun/han føler seg personlig utrygg som profesjonell. Rene faglige spørsmål hører ikke inn under denne ordningen. En kollegastøtte kan for eksempel kontaktes i forbindelse med vanskelige arbeidsforhold, situasjoner der det berettiget eller uberettiget stilles spørsmål ved medlemmets faglige aktivitet, eller ved andre yrkesmessige belastninger.
   
 4. Hvem er kollegastøtte?
  Kollegastøtter oppnevnes av lokalavdelingen og skal være psykologer som nyter allmenn tillit blant sine kollegaer. Lokalavdelingen bør ha minimum tre kollegastøttepersoner og begge kjønn bør være representert. Den som søker hjelp kan selv velge hvem av disse han/hun vil snakke med. Det er anledning til å oppsøke kollegastøtter i andre lokalavdelinger. Er psykologen eller kollegastøtten i tvil om hvordan henvendelser på tvers av lokalavdelingsgrenser skal håndteres, kan det tas kontakt med Psykologforeningen.
   
 5. Hvem tar kontakt?  Psykologen kan ta direkte kontakt med en kollegastøtte. Hvem som er kollegastøtte – og kontaktinformasjon - skal være tilgjengelig for medlemmene slik at medlemmet kan henvende seg uten at andre kjenner til kontakten. Dersom lokalavdelingen blir kjent med at et medlem er i vanskeligheter, kan lokalavdelingen/ tillitsvalgte ta kontakt med medlemmet og opplyse om kollegastøtteordningen.
   
 6. Hva slags bistand? Kollegastøttene skal ikke gi behandling, men tilby en jevnbyrdig relasjon med psykologen. Kollegastøtten gir sin psykologkollega hjelp til gjennomtenking av situasjonen og hvordan denne kan komme ut av eller komme videre i forhold til sitt problem. Det gis ikke helsehjelp, og det skal ikke føres journal. Kollegastøttene har taushetsplikt. Erfaringer som er anonymisert, kan kollegastøtter dele med hverandre. Dette orienteres psykologene som får hjelp, om.                         
  I Vestfold gjelder: Vestfold fylkesavdeling betaler for fire kontakter mellom kollegastøtten og medlemmet.
   
 7. Økonomi /betaling. Honorarer betales av lokalavdelingene. Timesats fastsettes av den enkelte lokalavdeling. Kollegastøtten sender honorarkrav til lokalavdelingens kasserer. Hvem som har vært i kontakt med kollegastøtten, skal ikke være kjent for lokalavdelingen.                                   I Vestfold gjelder: Kollegastøttendes arbeid godtgjøres fra fylkesavdelingen med Kr. 750,- pr. time direkte konsultasjon med en kollega. Faktiske utgifter dekkes også av lokalavdelingen. Faktura sendes til kasserer i styret.
  Gruppens øvrige virksomhet, som gruppemøte, rapportskriving, faglig oppdatering på denne type arbeid osv. er å anse som frivillig tillitsvalgtarbeid.
   
 8. Rapportering. Lokalavdelingen mottar årlig rapport fra kollegastøttene om antall medlemmer som har søkt råd, og samlet antall timer. Om mulig bør kollegastøttene med noen års mellomrom supplere rapporteringen med samlede erfaringer som støttekollega.
   
 9. Utfyllende informasjon. Lokalavdelingene kan utarbeide mer informasjon om ordningen

 Vedtatt av Sentralstyret 12.04.12

Med innskrevet gjeldende ordninger fra Fylkesavdelingen Vestfold NPF 25.09.14

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.