Har psykologer rett til innsyn i somatisk journal?

I utgangspunktet gjelder taushetsplikten også mellom helsepersonell. Når kan helsepersonell utveksle taushetsbelagt informasjon?  

Spørsmål
Jeg har et juridisk spørsmål som jeg håper dere har mulighet til å svare på. På min arbeidsplass ved en poliklinikk på DPS hadde vi i dag en diskusjon om hvorvidt vi som pasientansvarlige behandlere (herunder leger, psykologer og psykiatriske sykepleiere) som en del av utredningen har lov til å gå gjennom pasientens somatiske journal uten samtykke fra pasienten. Rutinemessig ser vi gjennom tidligere journal innen psykisk helse, men det er ulik praksis blant behandlerne på hvorvidt somatisk journal gjennomgås på samme måte. Pasientene selv husker ofte ikke eller informerer ikke om informasjon som kan ha stor relevans for psykisk symptom- og sykdomsbilde, og informasjon i somatisk journal kan ofte ha konsekvenser for behandlingen og behandlingsplanen.

Er det slik at dette er snoking og at den somatiske journalen ikke er «vårt bord»? Og er det noen forskjell på de ulike yrkesgruppene? Må det foreligge samtykke fra pasienten for at vi kan gå inn i den somatiske journalen? Og bør det i så fall dokumenteres?

Svar
I utgangspunktet gjelder taushetsplikten også mellom helsepersonell. Det innebærer at man som ansatt helsepersonell i en virksomhet ikke uten videre har tilgang til opplysninger om alle pasienter der. Utveksling av taushetsbelagt informasjon mellom helsepersonell kan kun skje når pasienten samtykker eller det er nødvendig for behandlingen og oppfølgingen av pasienten.

Helsepersonelloven § 25 regulerer helsepersonells adgang til å gi helseopplysninger til samarbeidende personell i forbindelse med helsehjelpen som ytes, altså uten at pasienten har samtykket. Opplysningene kan gis til samarbeidende personell både innenfor og utenfor virksomheten. Utgangspunktet er at opplysninger kun kan gis til helsepersonell som trenger opplysningene for å yte helsehjelp til pasienten.

Det vil ofte være nødvendig å innhente opplysninger som er nedtegnet i forbindelse med at det tidligere er gitt helsehjelp til pasienten. Det kan gjelde opplysninger som er nedtegnet i journal både i og utenfor egen virksomhet. Helsepersonelloven § 45 forutsetter at det anmodes om utlevering eller tilgang til opplysningene, og fastslår at helsepersonell som mottar en slik anmodning, i utgangspunktet har plikt til å etterkomme anmodningen, når opplysningene er nødvendige for at det annet helsepersonell skal kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det skal ikke gis tilgang til eller utleveres flere opplysninger enn det som er nødvendig for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp. Dette innebærer at det ut fra helsepersonelloven ikke gis noen generell adgang for annet personell til å gå inn i somatisk journal, men det må altså foretas en konkret vurdering i den enkelte sak. Det skilles ikke mellom yrkesgruppene her. Har psykologen/psykiateren ikke et tjenstlig behov for opplysningene i somatisk journal er det altså ikke adgang til å tilegne seg disse.

Det følger videre av helsepersonelloven at det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt adgang til journal/opplysninger i journal etter helsepersonelloven § 45.

Emneord: journal , taushetsplikt

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.