Merverdiavgift (moms)

Merverdiavgiften reguleres av merverdiavgiftsloven. Den hjemler også flere unntak fra avgiftsplikten. For psykologer er unntakene for helse- og undervisningstjenester særlig relevante. De fleste psykologtjenester skal det altså ikke beregnes merverdiavgift av, og en har dermed ikke fradragsrett for merverdiavgift. Som privatpraktiserende er det imidlertid viktig å være oppmerksom på noen grensetilfeller.

Merverdiavgiften er en generell avgift på omsetning av varer og tjenester, og har som formål å skaffe staten inntekter. Den omfatter alle næringsdrivende, uansett om det er en enkeltperson eller et selskap som står for driften. Den alminnelige avgiftssatsen er på 25 %.

Merverdiavgiften reguleres av merverdiavgiftsloven. Den hjemler også flere unntak fra avgiftsplikten. For psykologer er unntakene for helse- og undervisningstjenester særlig relevante. De fleste psykologtjenester skal det altså ikke beregnes merverdiavgift av, og en har dermed ikke fradragsrett for merverdiavgift. Som privatpraktiserende er det imidlertid viktig å være oppmerksom på noen grensetilfeller.

Selv om tjenestene i all hovedsak ikke er momspliktige, er virksomheten likevel omfattet av merverdiavgiftslovens regler om kontroll. Etter merverdiavgiftsloven § 16-1(2) har en som næringsdrivende plikt til å gi «de opplysninger om virksomheten som avgiftsmyndighetene krever». Avgiftsmyndighetene har altså hjemmel til å kontrollere at en ikke har hatt avgiftspliktig omsetning.
For en uttømmende oversikt over unntak fra merverdiavgiftsplikten, viser vi til skatteetatens nettsider.

 

Unntak for helsetjenester
Helsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dette gjør at det ikke skal beregnes merverdiavgift på undersøkelse og behandling hos psykolog.

Unntaket følger av merverdiavgiftsloven § 3-2. Unntaket omfatter helsetjenester, enten de inngår i behandling ved offentlige eller private sykehus, eller om de ytes av privatpraktiserende1. Det er altså tjenestens art, ikke hvor de blir utført eller hvem som betaler som er det avgjørende. En må ikke ha driftstilskudd eller refusjonsavtale for å være unntatt avgiftsplikt.

Etter merverdiavgiftsloven § 3-2(1) bokstav c er tjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10 å anse som helsetjenester. Dette har betydning for visse psykologtjenester. Folketrygdloven § 5-7 hjemler refusjonsordningen for psykologspesialister med driftstilskudd. Undersøkelse og behandling gjort av avtalespesialist eller som har refusjonsrett er altså unntatt avgiftsplikt.  

Etter merverdiavgiftsloven § 3-2(2) bokstav d er tjenester som «ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven» omfattet av momsunntaket. Etter helsepersonelloven §§ 48 og 49 gjelder dette også psykologer.
Dersom tjenesten som ytes ligger innenfor det autorisasjonen gjelder for, er den ikke avgiftspliktig2.  

En forutsetning for at en tjeneste er omfattet av unntaket, er at den er «av en slik art at den naturlig faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhet»3. Det må altså gjøres en konkret vurdering av den enkelte tjenesten. Undersøkelse og behandling utført av privatpraktiserende psykolog, er klart omfattet av unntaket. Videre er oppdrag som sakkyndig for domstolen og i barnevernssaker omfattet4. Oppdrag som fagkyndig vitne og fagkyndig meddommer er også omfattet av unntaket. Det samme gjelder sakkyndigerklæringer til forsikringsselskaper og stat eller kommune, samt uttalelser i forbindelse med fritak for militærtjeneste og vurderinger i forhold til voldsoffererstatning.
Oppdrag fra PP-tjenesten med utredning av barn vil måtte vurderes konkret. Det kan imidlertid argumenteres med at denne type tjenester naturlig faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhet og dermed innunder unntaket for merverdiavgiftssplikt. Det samme vil gjelde veiledning av fosterhjem og barnevernsinstitusjoner. Konflikthåndtering og lignende på bestilling på arbeidsplasser (for eksempel slik at sykmeldte kommer tilbake i arbeid), har Skattedirektoratet lagt til grunn som omfattet av unntaket6.

En del tjenester faller utenfor rammen av psykologens virksomhet, selv om de utføres av psykolog med autorisasjon. Kursvirksomhet er ikke er omfattet av unntaket for helsetjenester, men må eventuelt vurderes opp mot unntaket for undervisningstjenester5. Rådgivnings- og konsulenttjenester er heller ikke regnet som helsetjenester, men er omfattet av den generelle merverdiavgiftsplikten7.

Etter merverdiavgiftsloven § 3-2(1) bokstav e, er ytelser fra bedriftshelsetjenesten også definert som helsetjenester, og slik omfattet av avgiftsunntaket.

 

Unntak for undervisningstjenester
Undervisningstjenester er unntatt plikten til å betale merverdiavgift. Her er det viktig å avgrense mot konferanser, messer og kongresser, som jevnt over ikke er omfattet av unntaket8.  

Unntaket følger av merverdiavgiftsloven § 3-5:

§ 3-5. Undervisningstjenester mv.
(1) Omsetning og formidling av undervisningstjenester er unntatt fra loven. 
(2) Unntaket omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester.
(3) Utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve undervisningstjenester er unntatt fra loven.
(4) Servering fra elev- og studentkantiner er unntatt fra loven.

Etter lovens ordlyd er «undervisningstjenester» unntatt merverdiavgiftsloven. Etter vanlig språkbruk er undervisning «formidling av kunnskap», både praktisk og teoretisk9. Også for dette unntaket er arten av tjenesten det sentrale, ikke hvem som betaler eller hvor undervisningen skjer. Unntaket omfatter tradisjonell kompetansegivende undervisning ved skole, høgskoler og universiteter (inkludert eksamen og sensur).  

Konferanser inneholder ofte meningsutveksling med gjensidig nytte eller informasjon som formål, og vil i utgangspunktet ikke være omfattet av unntaket. Dette gjelder blant annet vederlag for deltakelse på konferanser der det er informasjons- og erfaringsutveksling, der deltakerne er med i debatter og analyser av konkrete problemstillinger eller det er fremleggelse av forskningsresultater. All informasjonsformidling er avgiftspliktig10.

Kurs kan både inneholde undervisning og informasjonsformidling. Det må også avgrenses mot konsulenttjenester, som har et mer rådgivende formål. Det at et kurs inneholder individuell oppfølging, gjør ikke i seg selv at det er tale om konsulentvirksomhet. På den annen side kan slik oppfølging bli så dominerende at tjenesten skifter karakter til en konsulenttjeneste. Skatteetaten peker på lederutviklingskurs, der tjenesteyter legger forholdene til rette for deltakernes egenutvikling gjennom erfaringsutveksling og der tjenesteyteren ikke har noe fasitsvar på problemstillingene, som en tjeneste som faller utenfor unntaket11. Kursing og veiledning av ansatte i forbindelse med omorganisering av bedrifter faller også utenfor unntaket.   

Dersom kurs og konferanser inneholder både undervisningstjenester og andre tjenester, skal det beregnes merverdiavgift på en del av deltakernes vederlag.

Rådgivnings- og konsulenttjenester er ikke omfattet av unntaket, men omfattes av generell merverdiavgiftsplikt. For slike rådgivningstjenester er ikke formålet å formidle kunnskap, men å benytte kunnskap som ledd i utføring av tjenesten. Slike tjenester er også kjennetegnet av at oppdragsgiver betaler for å få løst en konkret oppgave og formulerer premissene for oppdraget12. Coaching, og administrativ- og organisatorisk rådgivning er eksempler på konsulenttjenester.
I samsvar med tidligere praksis skal det heller ikke beregnes merverdiavgift for reiseutgifter, hotellutgifter og andre direkte utgifter, når tjenesten er unntatt avgiftsplikt. Reiseregninger etc. skal det altså ikke beregnes merverdiavgift av. 

Er du i tvil om en tjeneste er unntatt plikten til å betale merverdiavgift anbefaler vi å ta kontakt med skatteetaten.

 

Avgiftspliktige tjenester
I tillegg til de som tidligere er nevnt (konsulent- og rådgivningstjenester samt konferanser) er det enkelte avgiftspliktige tjenester en bør være kjent med som privatpraktiserende psykolog.
Forskningsoppdrag er avgiftspliktige. Forutsetningen for å kreve merverdiavgift er at det foregår omsetning, dvs. at forskningen utgjør en tjeneste det ytes vederlag av. Administrative tjenester, for eksempel fellestjenester i et kontorfellesskap, er også avgiftspliktige.

Registrering og betaling
Dersom en har avgiftspliktig omsetning over kr. 50 000 pr år, har en registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret jf. merverdiavgiftsloven § 2-1. Dersom den avgiftspliktige omsetningen er under kr. 50 000 pr år er det ingen registreringsplikt. Det beregnes da heller ikke merverdiavgift av omsetningen.

Merverdiavgiftsregisteret er tilknyttet Enhetsregisteret i Brønnøysund. Registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret gir også plikt til å registrere seg i Enhetsregisteret, om en ikke har gjort dette tidligere. Ved registrering i Enhetsregisteret får en organisasjonsnummer.

Registrering kan skje elektronisk via Samordnet registreringsmelding i altinn . Eller ved utfylling av samordnet registreringsmelding del 1 og 2 fra Enhetsregisteret i Brønnøysund – disse finnes her . Dersom en allerede er registrert i Enhetsregisteret, skal bare del 2 fylles ut, og sendes til Enhetsregisteret eller Skatteetaten. Etter godkjennelse fra Skattekontoret får man tildelt et registreringsnummer (organisasjonsnummer + mva). Dette nummeret skal benyttes på regninger til oppdragsgivere, da dette er nødvendig for at oppdragsgiver skal få fradrag for merverdiavgiften de betaler ved transaksjonen.

Alle som har plikt til å levere omsetningsoppgave, altså alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å føre regnskap jf. bokføringsloven § 2. For avgiftspliktig omsetning skal det føres regnskap for inn- og utgående merverdiavgift. Inngående merverdiavgift, altså avgift betalt for varer og tjenester til bruk i virksomheten (driftsutgifter), kan trekkes fra merverdiavgiften du som næringsdrivende selv har krevd inn. Etter at fradrag er gjort er det differansen mellom inn- og utgående merverdiavgift som skal betales inn til skattemyndighetene.
Dersom kun deler av tjenestene psykologen yter er avgiftspliktige, kan en kun trekke fra andelen av utgifter til merverdiavgift som knytter seg til de avgiftspliktige tjenestene.  

Omsetningsoppgave
Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over kr. 50.000, og som slik er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å sende inn omsetningsoppgave til skatteetaten. Dette skal skje elektronisk via altinn. Omsetningsoppgaven bygger på regnskapet, og skal inneholde opplysninger om omsetning, fradragsført inngående merverdiavgift og beregnet utgående merverdiavgift13. Hovedregelen er at omsetningsoppgave skal leveres for terminer på to måneder, med leveringsfrist en måned og 10 dager etter utløpet av hver termin. Ved omsetning under 1 million kroner per kalenderår, kan en søke skattekontoret om å levere omsetningsoppgave kun en gang i året. Årsterminoppgaver må leveres innen 10. mars.
Betaling av merverdiavgift skal skje på samme tid som omsetningsoppgave eller årterminoppgave skal leveres.

For mer informasjon viser vi til Skatteetatens nettsider om merverdiavgift.

  

Kilder:
Merverdiavgiftshåndboken 2014, Skattedirektoratet

 1. Lærebok i merverdiavgift, Ole Gjems-Onstad, Tor S. Kildal
 2. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 3. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 4. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 5. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 6. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 7. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 8. Lærebok i merverdiavgift, Ole Gjems-Onstad, Tor S. Kildal
 9. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 10. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 11. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 12. Merverdiavgiftshåndboken 2014
 13. Lærebok i merverdiavgift, Ole Gjems-Onstad, Tor S. Kildal

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.