Krav om tilknytning til helsenett for avtalespesialister

Avtalespesialister som har 50-100% driftsavtale med regionale helseforetak skal være tilknyttet helsenett innen 1. januar 2016.

1.1             Helsenett innen 1. januar 2016

Avtalespesialister som har 50-100% driftsavtale med regionale helseforetak skal være tilknyttet helsenett innen 1. januar 2016.

Kravet fra myndighetene innebærer at alle avtalepraksiser pr 1. januar 2016 skal ha et elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører, samt at avtalepraksisen skal være tilknyttet helsenettet (Norsk Helsenett SF).

Bakgrunnen for kravet om tilknytning til helsenettet er at det i lang tid har vært fokus på sikker utveksling av sensitiv pasientinformasjon. Dette gjenspeiles i helselovgivningen og i legenes og psykologenes rammeavtaler med de regionale helseforetakene. Avtalespesialister i somatikk har lenge hatt pålegg om tilknytning til helsenett. Psykiaterne hadde tidligere et unntak fra dette kravet, men etter at unntaket ble opphevet 1. juli 2012 har psykiaterne også krav om tilknytning til Norsk Helsenett.

Regjeringen og helseminister Bent Høie har satt i gang et prosjekt for å utvide avtalespesialistordningen og øke antall avtalespesialister. En del av forutsetningen for en slik utvidelse er at alle avtalepraksiser må ha et elektronisk pasientjournalsystem som er lagt til rette for samhandling med andre helseaktører, og at denne kommunikasjonen går via helsenettet. Avtalen om tilknytning til helsenettet må derfor også ses i sammenheng med et arbeid for å styrke avtalespesialistordningen og for å utvide antall hjemler.

1.2              Unntak

Deltidshjemler under 50% - automatisk unntak

Avtalespesialister med deltids driftsavtaler under 50% er unntatt fra kravet om oppkobling mot helsenett (avtaler på 50% er ikke unntatt). Oppkobling mot helsenett er altså frivillig dersom du har en deltidshjemmel på 49,9% eller mindre.

Unntak for denne gruppen gis automatisk. Du trenger altså ikke å søke om unntak dersom du har mindre enn 50% driftsavtale.

Dersom du ikke ønsker unntak på grunn av lav hjemmelsstørrelse, må du melde fra til ditt regionale helseforetak slik at økonomisk kompensasjon tilpasset hjemmelsstørrelsen kan legges på drifsttilskuddet. 

Dersom du allerede er eller vil bli tilknyttet helsenettet og ønsker å motta kompensasjonen fra 1. januar 2016, må du melde dette til regionalt helseforetak innen 1. oktober 2015.

Avtalespesialister som har fylt 65 år – unntak etter søknad

Dersom du har fylt 65 år pr 1. juli 2015 og har tenkt å avslutte din praksis senest ved fylte 70 år, kan du søke om unntak fra kravet om oppkobling til helsenettet. De psykologer som gis unntak mottar ikke økonomisk kompensasjon for oppkobling og drift av helsenett, jf punkt 2.2.

Søknad om unntak sendes til ditt regionale helseforetak innen 1. oktober 2015.

Dersom du er over 65 år og ikke ønsker unntak fra kravet om å være tilknyttet helsenett, trenger du altså ikke å gi regionalt helseforetak beskjed om dette. Du vil følgelig da også motta økonomisk kompensasjon for oppkobling fra 1. januar 2016.

Det følger av rammeavtalen at driftsavtalen bortfaller automatisk ved fylte 70 år. Psykologene har imidlertid i sin rammeavtale en bestemmelse om at psykologer etter søknad til RHF kan innvilges forlengelse av driftsavtalen for ett år av gangen inntil fylte 75 år. Merk at du etter avtalen som er inngått om oppkobling til helsenett og økonomisk kompensasjon for dette, ikke vil få forlenget din driftsavtale utover fylte 70 år dersom du har unntak fra kravet om tilknytning til helsenett.

Kun refusjonsrett

Kravet om tilknytning til helsenett gjelder kun psykologer som har driftsavtale med de regionale helseforetakene. Dette innebærer at for psykologer som driver privatpraksis basert på trygderefusjon uten driftsavtale (etter overgangsordning for de som hadde rett til trygderefusjon før 1. januar 1993), er det ikke et krav om tilknytning til helsenett. For denne gruppen er altså oppkobling mot helsenett fortsatt frivillig. Denne gruppen vil ikke få økonomisk kompensasjon for en eventuell oppkobling.

1.3              Økonomisk kompensasjon

Psykologforeningen har i flere år arbeidet for at våre avtalespesialister skal få økonomisk kompensasjon for et krav om oppkobling og drift av helsenett i avtalepraksis.

Avtalen som nå er inngått innebærer at det gis et tillegg på driftstilskuddet på kr 13.000 pr år i 100% avtalehjemmel.

Tillegget gis med virkning fra 1. januar 2016. For deltidshjemler reduseres tillegget tilsvarende hjemmelsstørrelsen. Tillegget på driftstilskuddet gis ikke til de gruppene som unntas fra kravet om oppkobling til helsenett, jf punkt 2.2 ovenfor. 

Avtalen om kompensasjon på kr 13.000 innebærer for de fleste at RHFene dekker ca 75% av de årlige driftskostnadene ved helsenett. Beløpet legges på driftstilskuddet slik at at summen hvert år vil øke med samme prosent som driftstilskuddet ellers øker.

Medlemsavgiften for linje til helsenett er i dag kr 525 pr mnd. Dersom medlemsavgiften øker i perioden frem til forhandlingene i 2016, er det avtalt at dette skal gi grunnlag for ytterligere kompensasjon i 2016. En slik prisøkning er varslet fra Norsk Helsenett.

Kompensasjonen for drift av helsenett er betydelig bedre enn hva andre behandlergrupper har. Selv om det kun gis kompensasjon for løpende driftsutgifter, og ikke for engangskostnad ved oppkobling til helsenett, har forhandlingsutvalget for avtalespesialister vurdert det som hensiktsmessig å inngå avtalen om oppkobling. Dette for å unngå et pålegg i forskrift om oppkobling mot helsenett uten kompensasjon.

1.4              Hvordan går jeg frem for å kobles på helsenett

Norsk Helsenett SF åpnet i 2012 opp for at linje på helsenettet kan leveres av såkalte ASP-leverandører. Dette innebærer at oppkobling og drift av linje til helsenett kan gjøres både enklere og rimeligere dersom din journalleverandør leverer denne tjenesten med linje til helsenettet som en del av løsningen for elektronisk pasientjournal (EPJ).

Dersom du allerede benytter PsykBase som EPJ-leverandør:

PsykBase har inngått en avtale med helsenett som innebærer forenklede rutiner ved tilknytning og at all kontakt, bestilling og brukerstøtte til helsenett kan gå gjennom PsykBase. For informasjon og fremgangsmåte, se lenke:

http://www.psykbase.no/online/aktuelt/6301-sa-enkelt-er-norsk-helsenett-gjennom-psykbase/

Du trenger både PsykBase Online og Meldingstjenesten for å kunne koble deg til Norsk Helsenett via PsykBase.

De som kun har lokalt installert versjon av PsykBase må påregne følgende tilleggskostnader ved tilknytning til helsenett via PsykBase:

Online-tjenesten
Etablering: kr 2950
Abonnement: kr 390 pr mnd 

Meldingstjenesten
Etablering: kr 2900
Abonnement: kr 600 pr mnd

Meldinger til Helfo/NAV og Norsk Pasientregister (NPR) er inkludert. Meldinger utover dette (f eks Henvisning, Epikrise, Dialogmelding) koster kr 900 pr meldingstype i etablering. Ingen løpende kostnad.

Helsenett
Medlemspris/abonnement: kr 525 pr mnd
Drift av linje (PsykBase): kr 190 pr mnd 

Sertifikater og utstyr fra BuyPass
Virsomhetssertifikat: kr 2500
Personlig smartkort: kr 379
Smartkortleser USB: kr 150                     

Alle priser ovenfor er eksklusiv merverdiavgift (mva). 

Dersom du allerede abonnerer på PsykBase Online og Meldingstjenesten vil du kun få ekstra utgifter knyttet til medlemspris i Norsk Helsenett og linjedrift i PsykBase knyttet til dette. De som har PsykBase Online uten meldingstjenesten, må altså ha denne i tillegg for å kunne kobles mot helsenett. 

Dersom du benytter en annen EPJ-leverandør enn PsykBase:

Du må kontakte din leverandør for å forhøre deg om de tilbyr linje til Norsk Helsenett. Dersom de ikke tilbyr denne tjenesten, må du enten bytte journalleverandør eller kontakte Norsk Helsenett direkte med forespørsel om lokal installasjon av helsenett. 

Kostnadene ved en slik lokal installasjon av helsenettet vil være noe høyere enn ved tilgang gjennom EPJ-leverandør. I tillegg vil denne løsningen etter vår oppfatning kreve noe mer administrasjon. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.