Aldersgrense for autorisasjon - 80 år

Aldersgrensen for automatisk bortfall av autorisasjon ble 1. juli 2015 endret fra 75 til 80 år, jf. Helsepersonelloven § 54.

Aldersgrensen for automatisk bortfall av autorisasjon ble 1. juli 2015 endret fra 75 til 80 år. Autorisasjonen bortfaller nå altså automatisk først ved fylte 80 år, jf. helsepersonelloven § 54. Personer som hadde autorisasjon som bortfalt da de fylte 75 år har krav på gebyrfritt gjenerverv frem til de fyller 80 år.  

Når autorisasjonen bortfaller ved fylte 80 år, kan psykologen søke om fortsatt lisens for å utøve psykologvirksomhet. Lisens gis etter en konkret vurdering og normalt for ett år av gangen.

Søknad om lisens sendes elektronisk via Altinn. Se informasjon på Helsedirektoratets nettsider

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/psykolog#helsepersonell-over-80-år

 

Sammen med søknaden vedlegges legeattest, samt dokumentasjon på aktivitet de siste 5 årene og plan for aktivitet fremover. Helsedirektoratet vil legge vekt på omfanget av den pasientrettede virksomheten psykologen ønsker å drive. Det stilles krav til at den pasientrettede virksomhet må være «av en viss art og et visst omfang» for å få lisens. For å vurdere egnethet for den aktuelle virksomheten må det bl a gis opplysninger om tidligere virksomhet, særlig de siste fem år, samt opplysninger om virksomheten psykologen ønsker å utføre fremover (art, omfang, kontorforhold) og opplysninger om hvilket tidsrom søknaden gjelder for. Det kreves at det gis en egenerklæring om helsetilstand, og det skal i tillegg vedlegges en legeattest. Se forskrift om lisens for helsepersonell, kap 2 Lisens etter fylte 80 år https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1379#KAPITTEL_4

 

Driftsavtale bortfaller etter ny rammeavtale automatisk ved fylte 72 år. Driftsavtalen kan forlenges ut over dette etter søknad til regionalt helseforetak. Forlenget driftsavtale utover 72 år kan ikke påregnes dersom avtalespesialisten har fått unntak fra tilknytning til Norsk Helsenett, jf informasjon om tilknytning til helsenett i takstrundskrivet 2015 og artikkel på Psykologforeningens nettsider  https://www.psykologforeningen.no/medlem/loenn-og-arbeidsvilkaar/for-privatpraktiserende/krav-om-tilknytning-til-helsenett-for-avtalespesialister 

 

Dersom du har drevet refusjonsbasert praksis fra før 1. januar 1993, og fortsatt tilfredsstiller kravene til autorisasjon og spesialistgodkjenning, har du etter en midlertidig overgangsordning hjemlet i forskrift av 18. juni 1998 rett til å drive praksis med kun refusjon selv om du sier opp driftstilskuddet. Det er en forutsetning at du har drevet praksis sammenhengende og fortsatt driver praksis av et visst omfang. Psykologer som har kun refusjonsrett etter denne midlertidige overgangsordningen, og som oppfyller vilkårene i forskriften, kan etter endringen beholde refusjonsretten inntil fylte 80 år.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.