Vanlige spørsmål

Her gir vi svar på de vanligste spørsmålene om EuroPsy

Generelle spørsmål

 1. Hva er EuroPsy?
 2. Hva kreves for å få EuroPsy?
 3. Hvilke krav stilles til universitetsutdanningen?
 4. Hvem bestemmer tildelingen av EuroPsy?
 5. Hvem har ansvaret for EuroPsy-registeret?
 6. Hva betyr egentlig ordet ”EuroPsy”?
 7. Er tittelen EuroPsy beskyttet av lov?
 8. Hvor kan jeg få vite mer om EuroPsy?
 9. Kan alle psykologer få EuroPsy?
 10. Er standardene for psykologer de samme i alle land?
 11. Tillater EuroPsy psykologer å praktisere i et annet land?
 12. Hva er EuroPsys offisielle status?
 13. Er EuroPsy en lisens for å praktisere?
 14. Er EuroPsy et krav i henhold til lov?
 15. Kan EuroPsy-psykologer slå seg ned og praktisere over hele Europa?
 16. Hvordan er universiteter involvert i EuroPsy?
 17. Er EuroPsy gyldig i hele Europa?
 18. Hvem betaler for EuroPsy?
 19. Hvem fastsetter standardene for EuroPsy?
 20. Hvem avgjør hvilken informasjon som ligger i registeret?
 21. Hvordan er EuroPsys stilling i forhold til EU-direktiv 2005/36/EC?
 22. Er EuroPsy et ”profesjonskort”?
 23. Hvor mange typer av EuroPsy-sertifikater er det?
 24. Hva er kravene til et EuroPsy-sertifikat for spesialisert ekspertise?

Søknad om EuroPsy

 1. Hvordan oppnår man EuroPsy?
 2. Hvor lenge er EuroPsy gyldig?
 3. Hvordan fremmer EuroPsy bevegelighet?
 4. Hvor lang er overgangsperioden?
 5. Kan studenter søke om EuroPsy?
 6. Godkjenner EuroPsy bachelorgraden i psykologi?
 7. Krever EuroPsy en mastergrad?
 8. Kan akademikere innenfor psykologi også oppnå EuroPsy?
 9. Er lærere i psykologi også kvalifiserte for EuroPsy?
 10. Må man bo i et EU-land for å få EuroPsy?
 11. Hva gjør EuroPsy mer verdt enn en mastergrad fra et europeisk universitet?
 12. Kan psykologer fra ikke-europeiske land oppnå EuroPsy?
 13. Hvor mange psykologer omfattes av EuroPsy?
 14. Er EuroPsy-psykologers tjenester dekket av forsikringsselskaper?

EuroPsy for forbrukere

 1. Kan EuroPsy være behjelpelig med å finne en psykolog?
 2. Hvordan finner jeg en psykoterapeut?
 3. Står alle europeiske psykologer i EuroPsy-registeret?
 4. Omfatter EuroPsy også psykoterapeuter?
 5. Omfatter EuroPsy også psykiatere?
 6. Hva har EuroPsy å si for forbrukere?
 7. Hvordan beskytter EuroPsy forbrukere?
 8. Hva er EuroPsys etiske standarder?
 9. Hvordan går jeg frem for å klage på en psykolog?
 10. Har det noen gang hendt at en psykolog er blitt fjernet fra EuroPsys register?
 11. Hva skjer hvis en psykolog handler i strid med den etiske koden?
 12. Opplyser EuroPsy også om psykologers spesialitet?
 13. Lar det seg gjøre å konsultere en psykolog fra et annet land?
 14. Hvordan er EuroPsy behjelpelig med å finne en psykolog?

EuroPsy-registeret

 1. Hvor finner jeg EuroPsy-registeret?
 2. Kan jeg stole på psykologene i EuroPsy-registeret?
 3. Er EuroPsy à jour?
 4. Hva slags spesialiteter er det i psykologi?
 5. Hvordan velger jeg riktig psykolog for mitt problem?
 6. Omfatter EuroPsy bare psykologer innenfor helsetjenesten?
 7. Garanterer EuroPsy at psykologene holder kunnskapene sine ved like?
 8. Hvordan kan arbeidsgivere bruke EuroPsy?

A. Generelle spørsmål

til toppen

1. Hva er EuroPsy?


EuroPsy er en europeisk standard for utdanning og profesjonell trening i psykologi, fastsatt av EFPA, den europeiske føderasjonen av psykologforeninger. Enhver psykolog som oppfyller denne standarden, kan oppnå et sertifikat og bli innført i registeret over europeiske psykologer.

2. Hva kreves for å få EuroPsy?


Psykologer må ha en universitetsutdanning på minst fem år og dessuten minst ett års veiledet praksis. De må også undertegne en erklæring om at de vil opptre i overensstemmelse med psykologprofesjonens etiske regler.

3. Hvilke krav stilles til universitetsutdanningen?


EuroPsy bruker en referansemodell for å evaluere innholdet av og nivået på akademiske fagplaner. Modellen kalles ”EuroPsyT – Et rammeverk for utdanning og trening av psykologer i Europa”. Den ble opprettet av EFPA i 2001.

4. Hvem bestemmer tildelingen av EuroPsy?


Nasjonale tildelingskomiteer evaluerer søknader og avgjør resultatet av søknader for EuroPsy. Den europeiske tildelingskomiteen, opprettet av EFPA, har ansvaret for tilsyn med de nasjonale tildelingskomiteene og tildelingsprosessen.

5. Hvem har ansvaret for EuroPsy-registeret?


Registeret blir ivaretatt og vedlikeholdt ved EFPAs hovdkontor i Brussel.

6. Hva betyr egentlig ordet ”EuroPsy”?


Navnet EuroPsy ble valgt som en forkortelse av ”registrert europeisk psykolog” (Registered European psychologist).

7. Er tittelen EuroPsy beskyttet av lov?


Vi er i arbeid med å registrere EuroPsy som varemerke i hele Europa. I tillegg er tittelen ”psykolog” beskyttet av lov i de fleste europeiske land.

8. Hvor kan jeg få vite mer om EuroPsy?


Søk på hjemmesiden til EuroPsy

9. Kan alle psykologer få EuroPsy?


Nei, bare psykologer som oppfyller standardene for utdanning (minst fem år) og veiledet praksis (minst ett år), og som har undertegnet en erklæring om etisk opptreden, kan oppnå EuroPsy (I Norge er veiledet praksis integrert i et 6 års utdanningsløp = Profesjonsstudiet).

10. Er standardene for psykologer de samme i alle land?


Det finnes forskjeller i utdanningen og profesjonsopplæringen innenfor Europa. Det er derfor det ble besluttet å innføre EuroPsy som en målestokk (benchmark).

11. Tillater EuroPsy psykologer å praktisere i et annet land?


Nei. Det finnes et europeisk direktiv som tar sikte på å harmonisere kravene, men i henhold til subsidiaritetsprinsippet kan hvert land fastsette sine egne regler. De fleste europeiske land har visse restriksjoner. EuroPsy informerer ”kompetente myndigheter” i andre land om en psykologs utdanning og profesjonelle opplæring.

12. Hva er EuroPsys offisielle status?


EuroPsy er en standard fastsatt av profesjonelle psykologer som er organisert i EFPA. EFPA omfatter psykologforeninger i 35 land, med til sammen 250 000 individuelle psykologer.

13. Er EuroPsy en lisens for å praktisere?


Nei. Lisens til å praktisere kan bare gis av landenes myndigheter.

14. Er EuroPsy et krav i henhold til lov?


Nei. Det er hittil ikke noe krav at psykologer må ha EuroPsy. Men EuroPsy kan lette tilpasningen av nasjonale lover når det gjelder psykologers profesjonelle aktiviteter.

15. Kan EuroPsy-psykologer slå seg ned og praktisere over hele Europa?


Europeisk lov tillater borgere fra medlemsland å bevege seg fritt, slå seg ned og arbeide i ethvert annet land innenfor EU. Praktiserende psykologer i et annet europeisk land er underlagt dette landets lov.

16. Hvordan er universiteter involvert i EuroPsy?


Universiteter sørger for den akademiske utdanningen som kreves for at psykologer skal kunne oppnå EuroPsy. EFPA og dets medlemsforeninger har kontakt med universiteter om standarder.

17. Er EuroPsy gyldig i hele Europa?


Ja. EuroPsy gjelder for alle land der psykologforeningene er medlemsforeninger i EFPA; det er 26 EU-land og 9 andre europeiske land.

18. Hvem betaler for EuroPsy?


Søkere betaler utgiftene til sin utdanning og profesjonelle trening, inklusive eventuell tilleggstrening eller -praksis som kan bli nødvendig for å overholde EuroPsys standarder. Dessuten betaler de et behandlings- og registreringsgebyr for EuroPsy. Gebyret varierer fra land til land.

19. Hvem fastsetter standardene for EuroPsy?


Standardene ble opprinnelig utarbeidet i et europeisk prosjekt av en arbeidsgruppe som utviklet EuroPsy. Å fastsette standardene er nå underlagt EFPA, som etablerer de såkalte EuroPsy-reglene (regulations). Ansvarlig for tilsyn (monitoring) med standardene er EuroPsys koordineringskomité, der EFPAs europeiske tildelingskomité og EFPAs styre samarbeider.

20. Hvem avgjør hvilken informasjon som ligger i registeret?


De såkalte registreringsdetaljene er tatt inn i EuroPsy-reglene. Hva som blir lagt inn i individuelle tilfeller, kommer an på psykologens utdanning og profesjonelle bakgrunn.

21. Hvordan er EuroPsys stilling i forhold til EU-direktiv 2005/36/EC?


Psykolog er en regulert profesjon i EU-direktiv 2005/36/ECs betydning. Anerkjennelse av kvalifikasjoner er basert på ”det generelle systemet”, dvs. på basis av gjensidig anerkjennelse medlemsstater imellom – den er ikke automatisk, slik det er med profesjoner som er inkludert i ”det sektorale systemet” (arkitekter, tannleger, leger etc.). EFPA har besluttet ikke å fremme EuroPsy som en ”felles plattform”, noe som ville føre til ”automatisk” anerkjennelse (uten kompensatoriske tiltak), siden kravene til en felles plattform i EU ligger betydelig under EuroPsys standarder.

22. Er EuroPsy et ”profesjonskort”?


Ja. Skjønt det per i dag ikke er et chip-kort, kan EuroPsy regnes som et ”profesjonskort” som intendert i EU-direktiv 2005/36/EC. Det kan lette psykologers frie bevegelse på tvers av landegrenser ved å gi raskere utveksling av informasjon mellom medlemsstater.

23. Hvor mange typer av EuroPsy-sertifikater er det?


Det er et grunnleggende EuroPsy-sertifikat, og det finnes også EuroPsy-sertifikater for spesialisert ekspertise (på forskjellige spesialistområder som psykoterapi, arbeids- og organisasjonspsykologi) som krever tilleggsutdanning og profesjonell trening.

24. Hva er kravene til et EuroPsy-sertifikat for spesialisert ekspertise?


Standardene varierer med feltet for ekspertise, men generelt krever sertifikatet minst 500 timers tilleggsutdanning og tre år veiledet praksis i tillegg.

B. Søknad om EuroPsy

til toppen

1. Hvordan oppnår man EuroPsy?


Psykologer må fylle ut et søknadsskjema (i Norge nå som ett nettskjema) og sende det inn til den nasjonale tildelingskomiteen sammen med de dokumentene som kreves.

2. Hvor lenge er EuroPsy gyldig?


I syv år. Før denne perioden er utløpt, må psykologen sørge for fornyelse og en utvidelse.

3. Hvordan fremmer EuroPsy bevegelighet?


EuroPsy letter den frie bevegelsen på tvers av landegrenser ved å sørge for en europeisk målestokk (benchmark) og å skaffe informasjon om den enkelte psykolog. Det er i virkeligheten et ”profesjonskort” som intendert i EU-direktiv 2005/36/EC.

4. Hvor lang er overgangsperioden?


Overgangsperioden da fullt kvalifiserte psykologer med en betraktelig arbeidserfaring kan oppnå EuroPsy, har en fastsatt termin. Den slutter 31. juli 2013.

5. Kan studenter søke om EuroPsy?


Nei. Søknaden krever et fullført akademisk studium på minst fem år og minst ett års veiledet praksis (eller et 6 års integrert studieløp som den norske profesjonsutdanningen).

6. Godkjenner EuroPsy bachelorgraden i psykologi?


Nei. Bachelorgraden i psykologi har ingen separat status i EuroPsys kontekst. Bachelorgraden inngår i kravet om et fullført akademisk studium på minst fem år.

7. Krever EuroPsy en mastergrad?


Ja. Men mastergraden må være basert på en fem års studieplan. Når en grad er blitt tildelt på grunnlag av en kortere studieplan, kreves det tilleggsutdanning. I land som ikke har iverksatt Bolognasystemet, er en annen fem års grad akseptabel (for de med utdanning i Norge er den 6 årige profesjonsutdanning grunnlaget for EuroPsy sertifisering).

8. Kan akademikere innenfor psykologi også oppnå EuroPsy?


Ja, det kan de, hvis de oppfyller kravene, men veiledet praksis må foregå med en profesjonell psykolog. Denne type praksis blir ansett som forskjellig fra praksis som lærer og/eller forsker.

9. Er lærere i psykologi også kvalifiserte for EuroPsy?


Nei, kun hvis de også arbeider som profesjonelle psykologer og oppfyller EuroPsys krav.

10. Må man bo i et EU-land for å få EuroPsy?


Nei, kravet er at landets EFPA-medlemsforening har sagt seg villig til å iverksette EuroPsy, og at det finnes en nasjonal tildelingskomité.

11. Hva gjør EuroPsy mer verdt enn en mastergrad fra et europeisk universitet?


Det er ikke alle mastergrader som oppfyller EuroPsys krav, for de kan avvike med hensyn til varighet eller innhold. EuroPsy er en garanti for at en psykolog har gjennomført minst ett års veiledet praksis i tillegg til mastergraden, og at han eller hun har lovet å praktisere i samsvar med etiske standarder.

12. Kan psykologer fra ikke-europeiske land oppnå EuroPsy?


Kanskje. EuroPsy ble utformet for europeiske psykologer som har fått sin utdanning og profesjonelle trening i Europa. Men immigranter fra andre land kan søke om EuroPsy hvis de kan skaffe bevis for at deres utdanning og profesjonelle trening oppfyller EuroPsys standarder.

13. Hvor mange psykologer omfattes av EuroPsy?


Det er anslått at ca. 200 000 europeiske psykologer er kvalifisert for EuroPsy. Et sikrere svar kan for tiden ikke gis.

14. Er EuroPsy-psykologers tjenester dekket av forsikringsselskaper?


Atskillige land dekker psykologers tjenester innenfor helsevesenet. Dette er basert på nasjonale helseplaner og overenskomster. EuroPsy medfører ikke automatisk at en psykolog har krav på at hans eller hennes tjenester er dekket.

C. EuroPsy for forbrukere

til toppen

1. Kan EuroPsy være behjelpelig med å finne en psykolog?


Ja. EuroPsy-registeret har en søkefunksjon som gjør det mulig å finne en psykolog i et bestemt geografisk område og et praksis-/spesialiseringsomåde.

2. Hvordan finner jeg en psykoterapeut?


EuroPsy-registeret omfatter psykologer som har ekspertsertifikat i psykoterapi. Så de er lette å finne med søkefunksjonen på registerets hjemmeside.

3. Står alle europeiske psykologer i EuroPsy-registeret?


Nei. Registeret inneholder bare navn på dem som har sertifikat på at de oppfyller EuroPsys standarder.

4. Omfatter EuroPsy også psykoterapeuter?


EuroPsy omfatter bare psykoterapeuter som er fullt kvalifiserte psykologer, det vil si de som har et dobbelt sertifikat: det generelle EuroPsy-sertifikatet og et spesialistsertifikat i psykoterapi. Andre yrkesutøvere som tilbyr sine tjenester som psykoterapeuter, er ikke inkludert.

5. Omfatter EuroPsy også psykiatere?


Nei. Psykiatere er en annen profesjon innenfor medisinen.

6. Hva har EuroPsy å si for forbrukere?


EuroPsy hjelper forbrukerne å skjelne mellom de mange tilbyderne av psykologiske og lignende tjenester. EuroPsy omfatter ikke tilbydere med en lavere utdanning (f.eks. bachelorgrad i psykologi) og/eller en annen bakgrunn (f.eks. psykoterapeuter). EuroPsy omfatter heller ikke yrkesutøvere med en mastergrad i psykologi som ikke har fullført veiledet praksis eller ikke anser seg bundet av klare etiske standarder.

7. Hvordan beskytter EuroPsy forbrukere?


EuroPsy gir forbrukere klar og lett tilgjengelig informasjon om kvalifiserte psykologer. EuroPsy gir sikkerhet for at psykologer har den rette trening og erfaring. EuroPsy garanterer også at psykologen vil utøve sine tjenester i samsvar med psykologprofesjonens etiske kode.

8. Hva er EuroPsys etiske standarder?

EuroPsy krever at psykologer undertegner EFPAs såkalte metakode, en overgripende etisk kode som gjelder for alle europeiske psykologer. EuroPsy krever også at psykologer overholder den etiske koden i landet der de praktiserer.

9. Hvordan går jeg frem for å klage på en psykolog?


Du kan fremme en klage for den nasjonale psykologforeningen (adressen står på hjemmesiden).

10. Har det noen gang hendt at en psykolog er blitt fjernet fra EuroPsys register?


Det har ikke hendt hittil. Det vil hende når gyldighetsperioden utløper uten at EuroPsy er fornyet, eller når psykologen har overtrådt etiske regler.

11. Hva skjer hvis en psykolog handler i strid med den etiske koden?


Enhver klient kan fremme en klage for den nasjonale psykologforeningen (adressen står på hjemmesiden). En etisk vurderingskomité vil gjennomgå saken og høre begge parter. Komiteen kan treffe flere ulike sanksjoner mot psykologen. Gjelder det en alvorlig overtredelse, blir en melding lagt inn i EuroPsy-registeret om at psykologen ikke lenger oppfyller EuroPsy-standarder, og EuroPsy-sertifikatet er ikke lenger gyldig. I mindre alvorlige tilfeller kan EuroPsy suspenderes i en viss periode.

12. Opplyser EuroPsy også om psykologers spesialitet?


Ja. EuroPsy-registeret og EuroPsy-sertifikatet gjør klart rede for på hvilket praksisfelt psykologen har vist seg å være kompetent. Registeret angir også når psykologen har mottatt ekspertsertifikat på et bestemt område.

13. Lar det seg gjøre å konsultere en psykolog fra et annet land?


Ja, EuroPsy-registeret er behjelpelig med å finne en psykolog fra et annet land. I noen tilfeller kan utgifter til psykologhjelp dekkes under den nasjonale forsikringsplanen.

14. Hvordan er EuroPsy behjelpelig med å finne en psykolog?


EuroPsy-registeret har en søkefunksjon som gjør det mulig å finne en psykolog i et bestemt geografisk omåde og et praksis-/spesialiseringsomåde.

D. EuroPsy-registeret

til toppen

1. Hvor finner jeg EuroPsy-registeret?

Registeret finner du på EuroPsy sine hjemmesider .

2. Kan jeg stole på psykologene i EuroPsy-registeret?


Ja. Psykologene gjennomgår en evaluering etter en stram prosedyre før de blir tildelt EuroPsy. Videre skal psykologene holde sin ekspertise ved like, og dette blir også kontrollert.

3. Er EuroPsy à jour?


Ja, EuroPsy-registeret blir oppdatert minst en gang hver måned.

4. Hva slags spesialiteter er det i psykologi?


De viktigste områdene i psykologisk praksis er: skole og utdanning, klinisk og helse, arbeid og organisasjoner; det er en vid fjerde kategori for andre områder (f.eks. rettspsykologi, trafikkpsykologi).
Det vil bli innført spesialistsertifikater for psykoterapi (2010) og arbeids- og organisasjonspsykologi (2011).

5. Hvordan velger jeg riktig psykolog for mitt problem?


Gå inn på EuroPsy-registeret på hjemmesiden og let etter praksisområde og angivelse av spesialisert ekspertise.

6. Omfatter EuroPsy bare psykologer innenfor helsetjenesten?


Nei, EuroPsy omfatter alle områder innenfor psykologiprofesjonen.

7. Garanterer EuroPsy at psykologene holder kunnskapene sine ved like?


Ja. Det kreves av psykologene at de stadig bruker en viss tid på sin faglige utvikling og på å holde kompetansen sin ved like gjennom praksis. Resultatene blir evaluert når EuroPsy blir fornyet.

8. Hvordan kan arbeidsgivere bruke EuroPsy?


Arbeidsgivere kan bruke EuroPsy-registeret for å få bekreftet hvorvidt søkere har oppfylt EuroPsy-standardene, og for å gjøre seg kjent med på hvilket praksisområde de er kompetente.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.