I front for psykisk helsetjenesteutvikling

Frøydis Haukeland, Brita Rønning Iversen, Kristin Sekse

Frøydis Haukeland, Brita Rønning Iversen, Kristin Sekse

Bø i Telemark: Når kommunepsykolog Brita Rønning Iversen er på jobb, behandler hun ikke enkeltpersoner, hun utvikler gode tjenester.

Tjenesteutvikling og folkehelsearbeid stod øverst på ønskelista da kommunene Bø og Sauherad i Telemark ansatte kommunepsykolog i 2017. Kommunalsjef for Helse og velferd, Terje Killi, var ikke i tvil: Kommunepsykologen skulle ikke drive klinisk arbeid.

– Vi ønsket en som kunne ha et overordnet samfunnsperspektiv på utviklingen. En som kunne veilede ansatte i ulike tjenester som tilbys innbyggerne. Jeg er overbevist om at vi får mest mulig ut av ressursene på denne måten, sier han.

Mer effektivt

Og det er godt håp om at det vil gi resultater, skal vi tro Jørund Verpe, leder for kommunens psykisk helse/rustjeneste.

– Jeg tror vi etter hvert vil oppleve at tjenesteapparatet jobber mer effektivt enn før. Brukermedvirkning og underveisevaluering vil bli en integrert del av hvordan vi møter dem som oppsøker oss i psykisk helse- og rustjenesten. Det hadde neppe skjedd uten psykologkompetansen vi nå kan dra veksler på, sier han.

"

Jeg tror vi etter hvert vil oppleve at tjenesteapparatet jobber mer effektivt enn før

"

Flere av de kommunale hjelpetjenestene nyter regelmessig godt av Britas faglige veiledning.

  • Helsestasjonsansatte som vil vite hvordan man kan snakke om vold i familien eller hvordan kan man jobbe med barn med sammensatt behov
  • Det tverrfaglige skolehelseteamet som vil vite hvordan man fanger opp og forholder seg til elever med ulike psykiske vansker, som angst, depresjon selvskading og spiseforstyrrelser
  • Flyktningetjenesten som trenger undervisning i traumepsykologi, angst og depresjon

Helhetlig tenkning

Blant Britas viktigste samarbeidspartnere er kommunelege Kristin Sekse og folkehelsekoordinator Frøydis Haukeland. Alle tre er ansatt i stillinger som skal arbeide på overordnet systemnivå, og kontorene er lokalisert på samme sted.

– Dette gir store muligheter for tverrfaglig folkehelseinnsats og tjenesteutvikling, sier Brita  

Kommuneoverlegen og kommunepsykologen samarbeider tett med psykisk helse- og rustjenesten for å gjøre den mer tilgjengelig og forebygge utvikling av alvorlige lidelser.

Sekse mener folkehelse langt på har vei vært ensbetydende med fysisk helse.

– Vi trengte kompetanse på psykisk helse for å få dekket hele folkehelsefeltet. Vi trengte psykologkompetanse, påpeker hun.

Den 6000 innbygger store kommunen i Midt-Telemark, som vil vokse til 11 000 etter sammenslåingen med Sauherad, skårer lite grann dårligere enn landsgjennomsnittet på Ungdata-undersøkelsen fra 2018 når det gjelder andelen unge som er rammet av sosial ulikhet og psykisk uhelse.

Det viktigste fellesprosjektet til nå er etablering av UngArena i samarbeid med nabokommunen Sauherad som Bø slår seg sammen med fra 2020. UngArena er er en sosial møteplass og et samtaletilbud med lav terskel for unge. Det finansieres ved hjelp av tilskudd fra Telemark fylkeskommune (program for folkehelse). Målet er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet og forebygge rusproblemer.

Nytt perspektiv

På UngArena-senteret vil unge mennesker møte fagpersoner, som arbeider med barn og unge i ulike tjenester. I tillegg har senteret knyttet til seg frivillige og erfaringskonsulenter.

Ved siden av samtaletilbudet skal det etableres en sosial møteplass der unge kan drive med meningsfulle aktiviteter. Ungdommen vil selv være med å utforme tiltaket sammen med ansatte i tjenestene. Målet er blant annet å gi ungdom med sosiale/psykiske vansker mulighet til positive opplevelser, gi dem selvtillit og motivasjon til å mestre nye ting.

"

Psykologen har bragt inn et folkehelseperspektiv der gode oppvekstvilkår og muligheten for å utvikle god psykisk helse ses i sammenheng

"

Folkehelsekoordinator Frøydis Haukeland mener tiltakene neppe hadde sett dagens lys uten at kommunepsykologen hadde vært med på laget både i arbeidet med søknaden og realiseringen av selve tiltaket. Heller ikke om hun hadde prioritert å bruke tiden til klinisk arbeid.

– Kommunepsykologen har bragt inn et perspektiv der gode oppvekstvilkår og muligheten for å utvikle god psykisk helse ses i sammenheng, mener hun.

Haukeland er selv en del av satsingen på folkehelsearbeid i Bø kommune. Arbeidet ble styrket i 2017 med utvidet stilling for kommuneoverlegen, frisklivskoordinator, kommunepsykolog og folkehelsekoordinator.

– Psykiske helseproblemer er en av våre største folkehelseutfordringer. I et slikt perspektiv hører psykologkompetanse naturlig hjemme, sier hun.

Emneord: folkehelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.