Landsmøtet 2022

Her er vårt nye sentralstyre

Norsk Psykologforenings nye sentralstyre (Eva Næss var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Christian Zimmermann/Psykologforeningen.

Et nytt sentralstyre er valgt av landsmøtet i Psykologforeningen. Her er de 14 valgte som skal styre foreningen de neste tre årene.

Under kan du bli litt mer kjent med de fjorten medlemmene i Norsk Psykologforenings ledelse, og se valgkomiteens begrunnelse for de ulike.    

 Presidentskapet: 

President Håkon Skard 

• Har vært president siden 2019 

• Foreslått av: Oslo og Akershus

• Tilhører lokalavdeling: Oslo

Håkon Skard innstilles for en ny periode etter overbevisende ledelse gjennom en krevende periode. Skard har hovedvekten av sin erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Gjennom blant annet sitt tidligere arbeide som hovedtillitsvalgt har han fremvist innsikt og samhandlingsferdigheter, som han i denne perioden igjen har vist i sentralt påvirknings- og alliansearbeid. I sittende periode har Skard løftet prinsipielle debatter innen så vel profesjonsspesifikke problemstillinger som overordnede folkehelsespørsmål, og debatterer respektfullt og uredd i mediene. Samtidig har han evnet å ha et øye på kontinuerlig utvikling av foreningen som medlems- og fagorganisasjon.

 

Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk, Hanne Indregard Lind

• Har vært i sentralstyret fra 2019 og valgt til visepresident i 2022 

Hanne Indregard Lind

• Foreslått av: Oslo og Vestfold

• Tilhører lokalavdeling: Oslo

 

Hanne Indregard Lind har vært sentralstyremedlem siden 2019, foretakstillitsvalgt på Sunnaas sykehus og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst siden 2017. Nestleder i LAU siden 2020. Som tillitsvalgt har hun over år vært tungt involvert i mange prosesser både regionalt og nasjonalt, eksempelvis arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan, beregninger for kapasitet og bemanning i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, regional inntektsfordelingsmodell, prosjekter for sykehusbygg, arbeid med nasjonale kvalitetsindikatorer samt regionale fagplaner for flere ulike felt. Indregard Lind var utdannet. Cand. psychol. ved UiO 2015 og har påbegynt spesialiteten i klinisk nevropsykologi. Hun ledet streiken for Akademikerne på Sunnaas i 2016 og har hatt formelt samarbeid med sentrale tillitsvalgte i Akademikernes foreninger, i tillegg til andre fagforeninger og arbeidsgiverrepresentanter på foretaksnivå og regionalt helseforetak-nivå.

 

Visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk, Arnhild Lauveng

• Har vært medlem av sentralstyret siden 2017 og visepresident fra 2020 

Arnhild Lauveng

• Foreslått av: Oslo og Akershus

• Tilhører lokalavdeling: Akershus

 

Lauveng har både forskningskompetanse og erfaringskompetanse, og er bredt publisert og kjent gjennom bøker og foredrag, både blant psykologer og andre. Hun har vist gjennomslagskraft i sitt påvirkningsarbeid for å utvikle behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, blant annet gjennom Østenstadutvalget, som våren 2019 leverte utkast til en ny tvangsbegrensningslov. Som spesialist i klinisk samfunnspsykologi er hun også opptatt av samhandling mellom ulike tjenestenivå. Arnhild er godt kjent med Psykologforeningens ledelse, organisasjon og beslutningsprosesser, og har bred erfaring med å kommunisere med både brukerorganisasjoner, høyskoler og universiteter, helseforetak, NAV, barnevern, kommuner, politi med flere. Gjennom sin erfaring med ulike roller som pasient, forsker, psykolog, veileder, foredragsholder, forfatter og styremedlem, har Lauveng balansert tydelig formidling med rollebevissthet og evne til brobygging.

 

Sentralstyrets styremedlemmer:

Eva Therese Næss

• Er ny i sentralstyret 

Eva Therese Næss

• Foreslått av: Troms

• Tilhører lokalavdeling: Troms

 

Eva Therese Næss forsker og underviser ved profesjonsstudiet i psykologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø og jobber i bistilling som klinisk spesialist på Smerteavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har også en privat virksomhet der hun blant annet tar oppdrag inn mot organisasjoner. Med allsidig yrkeserfaring og tilknytning til undervisningssted, har hun viktig kompetanse for Sentralstyret.

 

Siri Næs

• Har sittet i sentralstyret siden 2019 

Siri Næs

• Innstilt av: Møre og Romsdal

• Tilhører lokalavdeling: Møre og Romsdal

 

Siri Næs har lang erfaring som tillitsvalgt i lokalavdeling og som foretakstillitsvalgt i helseforetak. Hun har jobbet flere år i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og fra høsten 2022 i lokal sikkerhetspsykiatri i Helse Møre og Romsdal innen døgn i psykisk helsevern. Næs er opptatt av distrikts-særlige problemstillinger. Siri har et perspektiv og erfaringsbakgrunn som er nyttig å ha i sentralstyret.

 

Ann Birgithe Solheim Eikhom

• Er ny i sentralstyret 

Ann Birgithe Solheim Eikhom

• Foreslått av: Vest-Agder, Aust-Agder og Akershus

• Tilhører lokalavdeling: Vest-Agder

 

Ann Birgithe Eikhom har lang erfaring i Psykologforeningen, blant annet som leder av lokalavdelingen i mange år, samt plasstillitsvalgt i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Spesialist i samfunn og allmennpsykologi, arbeider som førstelektor ved Ansgar Høyskole. Bred arbeidserfaring fra ulike sektorer.

 

Bjarte Bønes Bruntveit

• Har sittet i sentralstyret siden 2019 

Bjarte Bønes Bruntveit

• Foreslått av: Hordaland og Rogaland

• Tilhører lokalavdeling: Hordaland

 

Bjarte Bønes Bruntveit har vært aktiv i sin lokalavdeling og som foretakstillitsvalgt i spesialisthelsetjenesten. Engasjert i ulike arbeidsgrupper og utredningsprosesser i Psykologforeningen, der han har vist klokskap og høyt vedvarende engasjement. Bjarte vurderes å ha en erfaringsbakgrunn både lokalt og sentralt, faglig og fagforeningsrelatert som er positivt inn i sentralstyret.

 

Chris Margaret Aanondsen

• Er ny i sentralstyret 

Chris Margaret Aanondsen

• Foreslått av: Sør-Trøndelag

• Tilhører lokalavdeling: Sør-Trøndelag

 

Chris Margaret Aanondsen har forskerkompetanse, PhD fra NTNU i Trondheim. Tillitsvalgt på mange forskjellige nivå, og har over en lengre periode vært frikjøpt til å være både foretakstillitvalgt og hovedtillitsvalgt. Har derfor en allsidig og verdifull erfaring både som tillitsvalgt, forsker og kliniker. Brenner spesielt for riktig hjelp på riktig nivå, og grupper som ikke har likeverdig tilgang til helsetjenester.

 

Lars Ravn Øhlckers

• Er ny i sentralstyret 

Lars Ravn Øhlckers

• Foreslått av: Rogaland

• Tilhører lokalavdeling: Rogaland

 

Lars Ravn Øhlckers er spesialist i barne- og ungdomspsykologi,

og arbeider som psykologfaglig rådgiver i Helse Stavanger. Fagutvalg for barne- og ungdomspsykologi i Psykologforeningen siden 2012, som leder siden 2015, og har deltatt i spesialitetsrådet og ulike arbeidsgrupper i foreningen. Han er medredaktør og forfatter «Ungdom og psykisk helse,» 2019.

 

Eldrid Robberstad

• Var vara i sentralstyret fra 2016 og har vært fast styremedlem siden 2020 

Eldrid Robberstad

• Foreslått av: Rogaland og Hordaland

• Tilhører lokalavdeling: Rogaland

 

Eldrid Robberstad er psykologspesialist og ansatt i Sola kommune. Hun har sittet i styret i Rogaland lokalavdeling i tillegg til verv som hovedtillitsvalgt på egen arbeidsplass. Hun har i perioden vært opptatt av organisasjons-gjennomgangen for økt medlemsdemokrati, finansiering av psykologer i kommunen for å sikre bredde i arbeidsoppgaver, samt at «alt henger sammen med alt».

 

Alf Martin Eriksen (Første varamedlem)

• Vært varamedlem i sentralstyret fra 2019 

Alf Martin Eriksen

• Foreslått av: Finnmark

• Tilhører lokalavdeling: Finnmark

 

Alf Martin Eriksen har «gått gradene» etter opprinnelig å ha kommet inn som vararepresentant fra forrige periode. Arbeider som psykologspesialist i Finnmark. Alf Martin har vært forhandlingsleder i helseforetaket siden 2014, og foretakstillitsvalgt siden 2017. Han er opptatt av å etablere et godt og faglig sterkt offentlig tjenestetilbud.

 

Sebastian Gulbrandsen (Andre varamedlem)

• Er ny i sentralstyret 

Sebastian Gulbrandsen

• Foreslått av: Hordaland

• Tilhører lokalavdeling: Hordaland

 

Sebastian Gulbrandsen har tidligere sittet i sentralstyret som studentmedlem og leder av Studentpolitisk utvalg. Medlem av psykologforeningens arbeidsgruppe «utvikling av klinisk ekspertise og terapeutferdigheter», samt deltatt i Kunnskapsdepartementets RETHOS-prosjekt, nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfags utdanninger. Organisasjonserfaring som vil være nyttig i sentralstyret.

 

Kristin Haugholt (Tredje varamedlem)

• Er ny i sentralstyret 

Kristin Haugholt

• Foreslått av: Hedmark og Oslo

• Tilhører lokalavdeling: Hedmark

 

Kristin Haugholt har lang erfaring med flere pågående og tidligere verv for Psykologforeningen, både lokalt og sentralt, blant annet hovedtillitsvalgt i Ringsaker og KS- representant i lønns- og arbeidsmarkedsutvalget. Hun har et brennende engasjement spesielt for barselomsorgen, og kan bidra med bredde i faglige problemstillinger og organisasjonskunnskap innen blant annet kommunal sektor.

 

Jørgen Edvin Westgren (Fjerde varamedlem)

• Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

Jørgen Edvin Westgren

• Foreslått av: Troms

• Tilhører lokalavdeling: Troms

 

Jørgen Edvin Westgren har lang erfaring som tillitsvalgt og leder for Yngre Psykologers Utvalg og Studentpolitisk utvalg, og har også sittet i sentralstyret som studentrepresentant. Jørgen jobber i NAV Troms og Finnmark hvor han også har hatt flere verv. Westgren brenner for mer totale tjenester som møter befolkningens behov, både innen psykisk og somatisk helse, arbeid og økonomi.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.